Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleierij, spreekt hier de dienaar des Heeren geheel naar den eisch van oo^enblik. Zonder aanzien des persoons treedt hij op als een getrouw getuige van Zijnen grooten Zender. Met weinige maar met juist gekozen woorden stelt hij het verheven doel van zijn roeping en zending in het licht. De onwetendheid van Israël en de volken, maakt hen tot geestelijk blinden. Het eerste W0Ï1^ dat door de prediking van het evangelie aan hen, en aan ieder zondaar moet gebeuren is, dat de oogen worden geopend. Zoolang dit niet is geschied, gaat de mensch, Jood of Heiden, wie hij ook zij, voort, om heil te zoeken, waar het nooit zal gevonden worden Al is een blinde melaatsch van het hoofd tot de voeten, bij ziet het met. Alloopt een blinde op het water of op het vuur aan, hij vreest het niet. Al is iemand door een doodelijke kwaal aangegrepen zoolang hij daar ganscb onbewust van is, zal hij naar geen red-, of ge"ee| middel vragen. Doch wanneer het Gode behaagt door de prediking van het evan gelie, onder de genadige en almachtige werking des Heiligen Geestes, den door de zonde verblinden zondaar de oogen te openen, dan gaat er een trekkende kracht uit van den Heere, waardoor het onmogelijk wordt om voort te gaan op

Sluiten