Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verheerlijkt, waardoor ge hoe langer hoe meer den ouden mensch leert afsterven om in een nieuw en godzalig leven voor Gods aangezicht te wandelen. Daaruit blijkt de kracht die er uitgaat van het Woord Gods, en de groote beteekenis van de zending, waartoe de Heere niet alleen een Paulus, maar ook al Zijne dienaren uitzendt. Dat mag het ongeloof verachten en verwerpen, daar mogen de kinderen der wereld mee spotten, maar al de eeuwen door is bewezen, en nog tot den huidigen dag wordt het bewezen, dat het Woord Gods een kracht Gods is tot zaligheid voor een iegelijk, die gelooft.

Te bekeeren van de duisternis tot het licht, en, zoo heet het verder, van de macht des Satans tot God. Alle bekeering is dezelfde niet. Er is een bekeering van de zonde tot de deugd, die goed en prijzenswaardig is, maar op zichzelf genomen , ongenoegzaam tot zaligheid. Ach zoo velen , maakten daar hun grond van voor de eeuwigheid, doch om gewis en zeker beschaamd uit te komen, en in eeuwige teleurstelling te eindigen. Uit de werken der wet toch zal in eeuwigheid geen vleesch voor God worden gerechtvaardigd. Door de zonde is de mensch onder de macht en heerschappij van den Satan, van uit die macht en

Sluiten