Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewichtvolle zending, moet wel worden erkend, dat het ernstige waarheden zijn, welke koning Agrippa en allen die hier bij hem tegenwoordig zijn, van den beschuldigde moeten hooren. Toch zegt deze getrouwe getuige en dienaar van Christus niets meer en niets minder, dan waartoe hij zich van 's Heeren wege geroepen zag. Als een man door den Heere geleerd, wijst hij eerst op den ellendigen staat waaruit de zondaar moet verlost worden, en op de groote verandering, welke die verlossing te weeg brengt, om vervolgens aan te toonen tot welk eene gezegende vrucht de arbeid der Goddelijke liefde leidt, onder de almachtige en genadige werking van den Heiligen Geest. Gelijk de landman ploegt en egt, zaait en zuivert, om alzoo zijn land bearbeidend, een gewenschte oogst te verkrijgen, zoo wil de Heere dat gearbeid zal worden tot het verkrijgen van een gewenschte vrucht in betrekking tot de eeuwigheid. En op de vraag waarin die bestaat, en hoe men persoonlijk deelgenoot wordt van dat alles, volgt als antwoord hierop: „opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in mij."

Vergeving der zonden, wie beschrijft naar waarde deze weldaad! Wat heeft

Sluiten