Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de voor de wereld aanzienlijke mannen, die als bestuurslid van de Kerkelijke besturen, als rechter of als militair of burgemeester deze lieden hebben mishandeld? God heeft genade en eere gegeven aan de Afgescheidenen. De geschiedenis is geworden de wrake Gods en hunne rechtvaardiging. En wij, de kinderen en kleinkinderen van die mannen en vrouwen, roemen God om Zijne genade aan onze ouders en grootouders bewezen, die zijn waardig geacht geworden vóór 75 jaren om Jezus' naam smaadheid en vervolging en gevangenisstraf te lijden.

Ons doel is niet eene volledige geschiedenis te schrijven van de Afscheiding ; wij wilden slechts ter gedachtenis het een en ander mededeelen, opdat deze dingen niet in het vergeetboek geraken. Wij doen dit, gedachtig aan het woord des Heeren tot het volk van Israël in den 105den Psalm: verzen 1—4:

Looft den Heere, roept Zijn naam aan,

maakt Zijn daden bekend onder de volkeren,

Zingt Hem, psalmzingt Hem,

spreekt aandachtelijk van alle Zijne wonderen,

Roemt in den naam Zijner heiligheid,

het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde zich.

Vraagt naar den Heere en Zijne sterkte,

Zoekt zijn aangezicht geduriglijk.

De Heere God roept door den profeet de kinderen Israëls om Zijne weldaden aan hunne voorvaderen bewezen niet te vergeten ; niet opdat zij in menschen zouden roemen, maar opdat zij Zijnen heiligen naam zouden verheffen. Hij roept hen om met ootmoedig gebed Hem te zoeken, die Zijne trouw bevestigt aan kindskinderen, aan degenen die Hem vreezen, en Zijne kracht in zwakheid wil volbrengen. Moge ook dit geschrift in Zijne hand een middel zijn tot bereiking van dit heerlijk doel.

Achtereenvolgens behandelen wij:

1. Het begin der Afscheiding in Nederland.

Sluiten