Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Het begin der Afscheiding in Nederland.

De Afscheiding van de ware Gereformeerde Gemeente te Amsterdam staat niet op zichzelve, los van de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland, zonder verband met andere feiten, maar is een deel en tegelijk vrucht van de Afscheiding in Nederland, begonnen op een onbekend dorp in Groningen, nl. Ulrum, door een weinig bekend predikant, nl. Hendrik de Cock. De 12en April 1801 was deze te Veendam geboren. Na aan de hoogeschool te Groningen zijne opleiding tot het leeraars-ambt ontvangen te hebben, werd hij 7 Maart 1824 te Eppenhuizen (prov. Groningen) bevestigd. Den 28sten October 1827 nam hij van deze gemeente afscheid en werd den 4den November van hetzelfde jaar te Noordlaren bevestigd.

„De ware kennis des Evangelies bleef voor hem toen nog altijd verborgen. Wel sprak hij van geloof en bekeering, onderscheidde in zijne prediking dikwijls bekeerden van onbekeerden en sprak zelfs van bekommerden en bevestigde christenen; doch het geloof, dat het harte reinigt, de bekeering, die ons God in waarheid doet dienen, bleef hem vreemd. Ofschoon zijn wandel de gemeente stichtte, was nauwgezette godzaligheid hem toen nog onbekend. Bij al den gemoelijken ernst, hem toen reeds eigen, ontbrak hem nog het geloof, dat de wereld overwint en geheel het leven naar de geboden Gods doet richten."

Sluiten