Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan drie kinderen, beide handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de gewone formulieren uit de Liturgie der Gereformeerde Kerk in Nederland.

Amsterdam, 20 October 1835.

H. P. Scholte, Bedienaar des Goddelijken Woords.

coenraad deteleff.

nlcolaas obbes dzn.

Jan Daniël Brandt.

No. 2. Wegens de uitbreiding der gemeente wordt na de voordemiddags Godsdienstoefening op Rustdag den 25 October voorgesteld om nog een Ouderling uit het midden der gemeente te verkiezen, waarop de manslidmaten hunne stem hebbende uitgebracht, gebleken is, dat met genoegzame algemeene stemmen tot deze bediening verkozen is de broeder H. H. Middel, welke des avonds in die bediening is bevestigd geworden door Ds. H. P. Scholte.

26 October.

No. 3. Onder opzien tot en in afhangen van den Heere der Gemeente heeft de Kerkeraad der ware Gereformeerde gemeente goed gedacht wekelijks te vergaderen (ten huize van de Wed. S. D. Brandt, geb. S. Koopman) om alzoo na het exempel der Apostolische Kerke van de dingen die ons voorvallen zullen, aangaande den welstand en stigting derzelve onderling te spreken. Tot dien einde heeft de kerkeraad in hunne eerste vergadering, opdat de verdrukte gemeente ieder Rustdag het Woord Gods mogten hooren en gestigt worden, beslooten dat de Broeders-Ouderling C. Deteleff en br. R. G. Kamans ieder tweemaals des Zondags de gemeente zoude voorgaan in de verkondiging des Woords en der gebeden en opdat de gemeente zuiver mogt bewaard blijven, heeft het de Kerkeraad tevens nodig geacht gene leden tot de gemeente op te nemen, dan die welke om der Conscientien wille en op Grond van Gods Woord gedrongen en ver-

Sluiten