Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetekend zal kunnen worden, hetwelk na de inzameling aan Den WelEerwaarde Ds. H. P. Scholte zal opgemaakt worden.

De bijdrage heeft opgebracht de Somma van f 344.85.

10 Febr. 1836.-

No. 13. De vergadering met gebed geopend zijnde, wierd besloten, dat, daar de Gemeente benevens opzienders en armverzorgers welhaast wenschende des Zondags op te gaan tot het huis daartoe gehuurd van de Wed. S. van Velzen, staande en gelegen Blomgracht No. 42, ter gemeenschappelijke godsdienstige zaamenkomst en daar tot nog toe op de onderscheidene bijeenkomsten de gemeente verscheidene voorgangers zich bevinden, alsdan uitsluitend bij afwezigheid onzer leeraar de gemeente gestigt zal worden door de ouderlingen der gemeente.

8 Juni 1836.

No. 48. Art. 1. Op Zondag den 5 Maart had de Prediking van Ds. H. de Cock in het kerkgebouw der gemeente plaats, welke dien dag driemaal geschiedde, waarna een driemaal herhaald Proces-verbaal volgde van de commissaris van politie De Lagh.

Art. 2. Op Vrijdag den 10 Maart wordt aan de gemeente voorgesteld, alzoo het mogelijk was, dat de toegang op de dag des Heeren tot het kerkgebouw werd tegengehouden, dat diegenen welke de gemeente ten hunne huize wilde ontvangen dit aan de kerkeraad op te geven hadden. Hierna bieden zich eenige leden aan om de Gemeente ten hunne huize te ontvangen.

Art. 3. Op Zaterdag den 11 Maart had er eene buitengewone vergadering der Opzieners plaats onder voorzitting van den Weleerw. heer A. C. van Raalte; er wordt gedelibereerd waar te vergaderen bij al dien het toegaan in het kerkgebouw werd belet, en wordt daartoe het huis van ouderling Budde gekozen,

Sluiten