Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk. Hij roept hen naar Zijne vrijmachtige verkiezing, hen die Hij gebruiken wil, Hij bekwaamt hen door Zijnen Heiligen Geest, Hij geeft hun wijsheid, bekwaamheid, moed en trouw.

Tot Hem vluchten zij om uitdelging hunner schuld; voor Zijn aangezicht belijden zij, dat hunne gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed: Hem brengen zij ootmoediglijk hunnen stamelenden dank voor wat Hij aan hen gedaan heeft en hen heeft laten doen.

Het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde zich. Aldus spreekt de Psalmist ook tot ons met het oog op den voortgang der Afscheiding. Wie zichzelven zoeken of de eere zoeken van hunne vaderen, zullen de geneigdheid gevoelen om het kwaad en de zonden in den voortgang der Afscheiding te bedekken en bij voorkeur enkele personen als de vaders der Afscheiding op den voorgrond stellen. Wie den Heere daarentegen zoeken met hun hart, hebben den moed om ook wat niet goed is te noemen, ja zij verblijden zich, zoo zij zien hoe God Zi.chzeiven verheerlijkt ondanks de geringheid en zondigheid Zijner instrumenten, ja zelfs in en door hunne geringheid en zondigheid. Eene der kenmerkende waarheden van de Gereformeerde belijdenis is, dat wij belijden van onszelven onbekwaam te zijn tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad. Wie roemt, die roeme in den Heere. Want indien wij het hebben ontvangen, hoe zouden wij dan roemen, alsof wij het niet ontvangen hadden ?

Waar wij in dit hoofdstuk den voortgang van de Afscheiding in Nederland beschrijven, is het ons doel niet een geschiedenis der Afscheiding te schrijven, welke alle gebeurtenissen in volgorde van tijd bespreekt. Wij willen slechts een kort overzicht geven, waaruit de ontwikkeling der Afscheiding, de strijd en de vervolging, de onderlinge verdeeldheid en de twisten, maar ook de bekroning van den strijd duidelijk blijken. Wij kunnen aan de verleiding geen weerstand bieden om de beschrijving, liever de teekening, overtenemen, welke Simon van Velzen, een der eerste Afgescheidene predikanten, vijftig-

3

Sluiten