Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven. Zij aten, dronken, sliepen gemeenschappelijk in dezelfde vertrekken; deden, niet slechts in de vergadering, maar bij het ontwaken en als zij zich ter rust begaven, en dan steeds knielende, met elkander hun gebed. En toch in [deze Synode heerschte groote verdeeldheid van gevoelens tot het einde toe. Na deze Synode zonderden zich eenige gemeenten af, tien in getal, die, ofschoon geen leeraar bij haar was, eene bijzondere vereeniging vormden, en weldra uit haar midden leeraars aanstelden. Hierbij bleef het niet. Bij de Christelijke Gereformeerde Kerk werden steeds meer verschillen vernomen. De wijze waarop de tucht werd geoefend, de oefenaren, de aanstelling, gelijk zij plaats had, tot het leeraarsambt, het ambtsgewaad en de feestdagen, brachten op vele plaatsen de kerk in beweging. Ook werden er gemeenten gevonden, die in de samenkomsten alleen gebruik maakten van de psalmberijming van Datheen. Dit alles was niet aantrekkelijk voor anderen; alsof de vervolging niet genoeg was, om hen van de gemeenten terug te houden. Maar hetgeen bovenal te betreuren en eene ongehoorde gebeurtenis was, de Synode, in November en December van 1840 te Amsterdam gehouden, zag zich eindelijk verplicht den leeraar te schorsen, die als de tweede leeraar uit het Hervormd Kerkgenootschap was uitgegaan, die zoo grooten ijver voor de scheiding bewezen had, onmiskenbaar groote talenten bezat, en veel, zeer veel invloed op anderen uitoefende. Scholte had in brieven en gedrukte geschriften, met woorden en daden, zóó jegens een zijner medebroeders en jegens de gemeente zich gedragen, dat er eene hevige beweging ontstond. Eerst was hij over dit gedrag onderhouden door eene broederlijke vergadering ■ van vele opzieners. Het had geen invloed. Daarop is eindelijk door genoemde Synode de eerste Afgescheidene leeraar De Cock tot hem afgezonden, en heeft, na pogingen te hebben aangewend, om den medebroeder tot berouw te brengen, hem in den Naam des Heeren aangezegd, dat hij, tot nadere verantwoording, zich van de pre-

4

Sluiten