Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heere, die de waarachtige is, heeft Zijne belofte, aan woord en sacrament verbonden, in Zijne kerk te Amsterdam ook rijkelijk vervuld.

Toch valt niet te ontkennen en mag aan onze aandacht niet ontgaan, dat gedurende vele jaren hare beteekenis in de stad zelve niet zoo groot is geweest en dat zij ook niet onder de aanzienlijkste en toongevende kerken in ons vaderland kon gerekend worden. Zoowel naar binnen als naar buiten had haar invloed grooter kunnen wezen. Dit is evenwel niet bij geval geschied. Ook over de plaats en de beteekenis van onze personen en van de kerken in het leven gaat Gods voorzienigheid. En Zijn bestuur is zoo eigenaardig, maar toch aanbiddelijk, dat Hij menigmeal den geringe op den voorgrond brengt en den aanzienlijke achteruit zet. Er zijn echter ook oorzaken en redenen, want God de Heere gebruikt middelen, waardoor Hij Zijn einde bereikt. De eerste 30 jaren, van 1835 tot 1865, hebben inwendige twisten de kracht gebroken, den invloed verminderd en het aanzien doen tanen. Twisten, niet over de leer, om dingen waarom het waard is dat een man of eene vrouw al zijne energie gebruikt om te strijden, maar om dingen, waarin niet de minste waarde was gelegen; twisten, voornamelijk om en over personen. Wie kan berekenen de groote schade, welke zulke twisten en verdeeldheden berokkenen aan het persoonlijke geestelijke leven, hoe zij het karakter bederven, de zachtmoedigen afstooten, den goeden naam verloren doen gaan; wie kan zeggen, hoe groot nadeel zij aan de gemeente berokkenen, indien de kinderen, het geslacht dat opgroeit in huis hunne ouders niet hooren spreken over den weg der godzaligheid, maar boos van hart en verhit van hoofd hooren afgeven op leeraars en ouderlingen en broeders en zusters, van wie zij verschillen in dingen van geringe beteekents en wier gebreken zij niet in liefde dragen, maar in gramstorigheid en nijd en bitterheid bekend maken en overdrijven.

De Gereformeerden in Amsterdam waren in vroegere jaren uitermate kieschkeurig — is het tegenwoordige geslacht daar-

Sluiten