Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vrij of schijnl het niet soms dat het erfelijk belast is ? — niet alleen in den goeden zin, dat zij afkeerig waren en schuwden alle prediking, welke naar het Remonstrantisme overhelde, — maar ook in den kwaden zin, dat in de eerste plaats gelet werd op de uiterlijke gave van welsprekendheid en welbespraaktheid welke twee nog verschillen, van eenen schoonen vorm en eene mooie voordracht, zoodat de leeraars, die door God met uitwendige gaven rijk bedeeld waren, den loop hadden en de gebouwen de hoorders niet konden bevatten, daarentegen de leeraars, die met die uiterlijke gaven minder bedeeld waren, slechts weinigen onder hun gehoor telden, al waren zij niet minder getrouw in hunnen arbeid noch hunne prediking minder van inhoud. Deze dingen zijn smartelijk voor de dienaars en bouwen de gemeente niet.

Ook zijn er tijden geweest, dat het gevaar niet denkbeeld dig was, dat het begrip van kerk als vergadering van alle geloovigen, als instituut van Christus tevens, hetwelk eene roeping heeft ook voor de toekomst, ook voor degenen, die zich nog niet uitwendig bij de kerk gevoegd hebben, zou overgaan in het begrip van een vriendenkring, welke tevreden is met eigene stichting, welke de gebouwen zoo weinig in getal en zoo klein van afmeting wil, dat zij geschikt zijn om precies het tegenwoordige getal te bevatten, welke bang is om schuld te maken en geen kostelijker beheer kent dan zulk een, waarbij inkomsten en uitgaven elkander dekken. De blik is dan eng en beperkt en men rekent alleen met zichzelf en het heden. Voor dit kwaad is het gevaar altijd — en ook thans in de Gereformeerde kerk van Amsterdam — aanwezig. Dan heeft men niet meer predikanten dan er kerkgebouwen zijn.

Nooit heeft van 1835—1896 de Gereformeerde kerk van Amsterdam een emeritus-dienaar gehad. Dit is een opmerkelijk feit. De meeste der predikanten, die in haar midden gediend hebben, hebben haar verlaten in de kracht van hun leven. Sommigen om twist en verdeeldheid, anderen omdat het leven in eene dorpskerk uit geldelijk oogpunt beter was,

Sluiten