Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nog anderen, omdat zij hunne krachten voelden minder worden en de dienst in de kerk alleen berekend was voor mannen van volle kracht.

Alle deze dingen mogen evenwel onze oogen niet sluiten voor de groote genade, welke God ondanks twist en verdeeldheid, ondanks zwakheid en kleinheid, ondanks gebrek en tekortkoming aan haar heeft bewezen. Wij mogen onze oogen niet sluiten voor de groote zegeningen, welke God door haar heeft geschonken in haren eigenen kring en buiten dien kring, bij de Gereformeerden, die kerkelijk niet met haar vereenigd waren. De Afgescheidene gemeente is door haar bestaan en door hare prediking, met woord en daad, immer een getuige geweest tegen hen, die onder de reglementen der Synode bleven bukken; haar bestaan vermaande om gehoorzaam te wezen en als geloovigen in de kerk geen anderen Koning te erkennen dan den Zoon van God, gezalfd op Zion, den berg van Gods heiligheid, en geen ander juk te dragen dan het juk van Jezus Christus, die van God gegeven is tot een hoofd zijner gemeente.

Slechts enkele grepen willen wij doen uit de geschiedenis van de kerk van Amsterdam. Achtereenvolgens wijzen wij op : A. van Velzen en Scholte. B. De audientie bij Willem II. C. De Afgescheidene gemeente en het Christelijk lager onderwijs en D. De lijst der predikanten van 1835—1897.

A.

van Velzen en Scholte.

Den 16den Juni 1839 werd Simon van Velzen door Ds. H. H. de Cock bevestigd als leeraar van de Christelijke Afgescheidene gemeente te Amsterdam, en tot den 28s,en November 1854 is hij aan haar verbonden gebleven. Hij verliet haar alleen, omdat de synode van Zwolle hem benoemd had tot een der docenten van de Theologische School te Kampen, welke den 6den December 1854 is opgericht. Die roeping

Sluiten