Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende van Velzen te moeten opvolgen. Hij had toch immer geijverd tegen het vermenigvuldigen van de oefenaars in de gemeenten, ook tegen de opleiding van leeraren bij onderscheidene predikanten en steeds geijverd voor grondige wetenschappelijke opleiding van allen aan ééne inrichting. In Gods hand is dan ook de oprichting der Theologische School een middel geworden om een einde te maken in het midden van de Christelijke Gereformeerde kerk aan de verdeeldheid van provincie tegenover provincie, aan de verschillende richtingen in de prediking, genoemd naar de namen van personen, om den predikdienst te verheffen, eendracht te kweeken en kracht naar binnen en naar buiten te doen oefenen.

Simon van Velzen was een Amsterdammer van geboorte. Toen hij in Amsterdam als dienaar kwam, was hij in de kracht van zijn leven, ongeveer dertig jaren. Hij was een man, een karakter, eene persoonlijkheid. Een man met een sterk geheugen, een scherp oordeel, een vasten wil. Een man van grondige, klassieke opleiding, van groote geleerdheid, immer een man van studie. In de leer was hij onvervalscht, steil gereformeerd, die zijne roeping erkende en betrachtte om het den goddeloozen aan te zeggen, dat het hun kwalijk zou gaan, doch ook den rechtvaardigen den vrede te verzekeren op grond van Gods souvereine en genadige verkiezing, van de algenoegzame borg- en zoenverdiensten van Jezus Christus. Hij was een man, lang en mager, stakerig en stijf, welsprekend door woord en gebaar, een schilder op den kansel door woord en klank en het uitstrekken van zijne armen, iiien man was hij, die lust had tot redeneeren, een die het nooit gewonnen gaf, en ook hierin de gebreken van zijne deugden bezat, onverzettelijk, doordrijvend, heerschzuchtig. Aldus moest hij aantrekken, maar ook afstooten; werd hij geëerd, maar ook gehaat. God de Heere heeft dezen man aan de kerk van Amsterdam gegeven en door zijnen dienst de kerk in het geheel en velen, binnen en buiten haar, persoonlijk rijk gezegend.

Hij was niet de eerste, die beroepen was. Eerder dan hij

Sluiten