Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de vrijheid om gemeenschappelijk God te dienen naar Zijn woord ; dat deze belemmering, vrijheidsberooving, onderdrukking om den godsdienst, vervolging om de prediking en het hooren van de Gereformeerde waarheid geschiedde in Nederland, het land van vrijheid van godsdienst voor de verdrukten in andere landen; dat deze kwelling en gruwelijke onrechtvaardige bejegening hun overkwam van hunnen eigenen Koning, van een Oranje-, dat deze hun overkwam, echte Oranjeklanten, van die „Kleyne luyden" bij wie de Oranjes steeds hunne kracht gevonden hadden.

Zoo wij dit overwegen, verstaan wij wat deze broeders in Amsterdam gevoeld zullen hebben, toen zij als kerkeraad in October van het jaar 1840 bij Koning Willem II op audientie waren.

„Op Woensdag den 21sten October wordt door den kerkeraad besloten, dat bij de komst van Z. M. den Koning Willem II in deze hoofdstad eene commissie Z. M. zoude verwelkomen, bestaande uit den leeraar Ds. S. van Velzen, den ouderling D. C. Couprie en den diaken S. C. Siemons."

Aldus is geschied. Want in de vergadering van 23 October geeft „Ds. S. van Velzen verslag aan den kerkeraad van den afloop der commissie aan Z. M. De leeraar heeft aan Z. M. de belangstelling des kerkeraads betuigd in Hoogst Deszelfs komst tot den troon, hem daarbij herinnert dat de Heere zegt: door Mij regeeren de Koningen, waarom de leeraar zeide Z. M. als een geschenk uit de goede hand onzes Gods te eeren, maar daarom ook te wenschen, dat Z. M. in afhankelijkheid van den Heere in des Heeren wijsheid sterkte en zegen mogt regeeren tot bescherming en bevordering van ware godsdienst, tot welzijn des vaderlands en tot blijdschap der Godvreezenden. Na hierbij nog eenige zegenwenschen gevoegd te hebben, sprak de Koning met veel vriendelijkheid, doch betuigde zijne smart over de scheiding, wenschende naar wedervereeniging en zeide weldra nader over deze zaken te zullen spreken, waarop de commissie vertrok, nadat Z. M. nog vooraf gezegd had: „wij blijven toch alle broeders".

Sluiten