Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente een lijst wordt voorgelegen en blijkt bij het einde daartoe f261 was ingeschreven en wordt tevens door den praeses verzogt die leden, welke daartoe in staat zijn om een matig schoolgeld voor hunne kinderen te betalen, deselve bij den Kerkeraad te willen aangeven"

13 November. „Daar de schoolonderwijzer van Leeuwen op aanzoek van den Kerkeraad uit Delfzijl op de vergadering was gekomen, nevens S. de Ruiter, lidmaat alhier, in gelijke betrekking als schoolonderwijzer bezittende den tweeden rang, zoo verzoekt hun de praeses een eenvoudig vergelijkend examen voor den Kerkeraad afteleggen, hetwelk geschiedt en wordt door de meerderheid geoordeeld, dat van Leeuwen in schrijven, zingen en lezen uitmunt, in andere gaven overeenkomende en wordt door de meerderheid des kerkeraads van Leeuwen als schoolonderwijzer voor de kinderen der gemeente alhier verkozen, de Praeses stelt hem voor of hij genegen is die post aan te nemen volgens hetgeen de Kerkeraad hem daarover geschreven heeft, hetwelk hij met toestemming en aanneming beantwoordt; wordt goedgevonden van Leeuwen op rustdag zal voorlezen en zingen, de Praeses bedankt de beide broeders voor de gehoudene examens".

In het jaar 1841 komt de zaak van de school het eerst ter sprake naar aanleiding van moeilijkheden bij den bouw.

26 Januari. „Wordt door de commissie over de bouwing van het school kennis gegeven, dat de gelden tot betaling van het werkvolk en de nog openstaande rekeningen ontbrak en verlangen de Kerkeraad middelen blieven te beramen om gelden tot vervulling van die behoeften te erlangen of intezamelen. Ds. S. van Velzen herinnert, dat hij van den beginne af niet vereenigd is geweest met de wijze, waarop de oprigting eener school is aangevangen, zoowel wat de localiteit als wat den gekozen schoolmeester betreft, en dat de Kerkeraad zijnen raad had moeten volgen om het pakhuis zoo te laten zooals het was en maar raampjes in de ronde gaten had moeten laten zetten en met het lidmaat de Ruiter had moeten beginnen en geenen anderen meester van buiten hadden

5

Sluiten