Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De school is, daar van geene verhindering sprake is, waarschijnlijk Maandag den 23sten Augustus 1841 geopend.

24 Augustus. „In omvrage gebracht zijnde, hoe de tucht aan de schoolkinderen moet uitgeoefend worden, heeft de vergadering geoordeeld, dat de kinderen, die niet naar de vermaning des meesters willen luisteren, gestraft zullen worden:

eerst met te staan onder een praatbord, vervolgens te staan onder eenschandbord, ten derde doorslagen meteen matten stok.

Aan die zich goed gedragen, zullen kaartjes afgegeven worden en vervolgens prijzen naar goedvinden worden uitgedeeld".

14 September. „Dewijl de schoolmeester W. van Leeuwen thans reeds eenige weken alhier heeft doorgebracht, maar met de hem toegelegde gelden f 7 's weeks de behoeften voor zich en zijn huisgezin niet bestrijden kan, daarom verzocht hij per brief, dat hierin mogte voorzien worden. Dit wordt algemeen goedgekeurd en hem benevens vrije woning de som van f 9 's weeks toegezegd."

In deze vergadering leveren de ledematen Golverding, timmerman en Scholten metselaar hunne begrooting in ten bedrage van f 250 en f 150 voor de vertimmering en verandering van kerk en schoolgebouw, ten einde dezelve voor den leeraar en schoolmeester geschikt te maken. In de vergadering van 21 September wordt hun dit opgedragen voor genoemd bedrag.

7 December. „Thans aan de broeders gevraagd zijnde, wat zij over het houden van eene avondschool oordeelden, is geantwoord en hebben alle geoordeeld, dat wij den schoolmeester vrijlaten zoodanige school te houden, mits dat hijzelf alle de onkosten van vuur en licht als anderszins voor eigen rekening neme. De meester in de vergadering gekomen zijnde is hem dit oordeel des kerkeraads aangezegd en tevens besloten, dewijl het de strekking der diaconieschool te buiten ging van dit niet in de openbare Godsdienstoefeningen te vermelden.

Nog is gesproken over het toelaten van kinderen, die anders niet tot de gemeente behooren, tot de diaconieschool. Het is in de vrijheid der broeders diakenen gesteld."

Sluiten