Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij bij openbare wereld-kinderen, spotters, ongeloovigen en eigengerechtigden in groote minachting, maar nog velen in deze stad, die de regtzinnige leer belijden en als bekeerde menschen bekend staan, zijn van dezelve afkeerig.

De diakenen doen, behalve de collecte bij de godsdienstoefening bij het uitgaan der gemeente, elke maand eene collecte aan de huizen der gemeente. In derzelve vergadering wordt de uitdeeling aan de armen besproken. Uit de opbrengst der collecte aan de huizen wordt het traktement van den herder en leeraar, zijnde f 1200 's jaars betaald. Ook wordt in deze vergadering de administratie der diaconieschool geregeld.

Deze school is met vergunning van de Plaatselijke Regeering in de laatste helft van dit jaar geopend. Zij is zeer goed ingerigt zoowel wat de localiteit als wat de wijze van onderwijs betreft. En hoewel slechts verlof is gevraagd tot oprigting eener diaconieschool, nogtans worden alle kinderen der gemeente daarin toegelaten. De vermogende ouders betalen voor het onderwijs van ieder kind f 4 in het vierendeel 's jaars.

Het schoolgebouw zoowel als het kerkgebouw zijn het eigendom der gemeente. In het laatste is tevens eene woning, vroeger door leden der gemeente, thans door den leeraar kosteloos bewoond wordende. Vele vertimmeringen zijn aan die gebouwen, inzonderheid aan het schoolgebouw, dat vroeger een pakhuis was en thans behalve de school eene woning voor den meester bevat, moeten geschieden. Daardoor is de kas zeer schraal geworden, moetende toch behalve het predikantstraktement, de jaarlijksche interest van het geld voor kerk en schoolgebouw zijnde f 300, het traktement voor den schoolmeester zijnde f 9 's weeks, ook die vertimmeringen uit de opbrengst der gemeente betaald worden waarom dan ook voor de school eenige buitengewone collecten gedaan zijn bij de leden der gemeente.

Evenwel, de Heere, heeft het ons aan niets laten ontbreken.

Sluiten