Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De armen der gemeente zijn behoorlijk verzorgd, de benoodigdheden voor Kerk en School zijn weldra mede bestreden kunnen worden.

Mogt de Heere ook Zijnen Geest in ruime mate uitstorten, opdat alle de zijnen te zamen vergaderd mochten worden om in waarachtige broederlijke liefde in den vrede en gemeenschap Gods tot Zijne eer te leven 1 Amen."

Is dit niet een interessant stuk kerk- en schoolgeschiedenis van zeventig jaar geleden ?

En — vraagt gij misschien — hoe is het verder met die school gegaan ? De Heere heeft dit stekje doen groeien. Deze school is door Hem gezegend, bewaard, vermeerderd, tot twee scholen geworden.

Het vroegere pakhuis op de Bloemgracht dient al vele jaren niet meer tot school. In 1886 is de school verplaatst naar de Marnixstraat, waar zij thans nog gevestigd is in een flink gebouw, waarvan twee verdiepingen voor het onderwijs zijn bestemd en boven deze een ruime woning voor het hoofd is ingericht.

Achtereenvolgens hebben aan het hoofd der school op de Bloemgracht gestaan de heeren Van Leeuwen (de eerste schoolonderwijzer uit Delfzijl, die reeds voor zijne komst in Amsterdam beproefd had domine te worden en later in Amerika het zoover gebracht heeft), Van Mil, Postma, Radier, Smink en Kruyer. Aan het hoofd der school in de Marnixstraat staat sinds haar begin tot nu toe de heer Van Dorp.

In het jaar 1877 is in een ander gedeelte der stad, n.1. in de Plantage Doklaan eene school opgericht, aan welke na den heer Storm het tegenwoordige hoofd, de heer Van Apeldoorn, is opgetreden.

Deze laatste school is in 1902 verplaatst naar het's Gravesandeplein, zij draagt den naam van Oosterparkschool en is een sieraad voor de omgeving.

In 1899 zijn beide scholen ter voldoening aan de besluiten der Generale Synode opgehouden scholen van de gemeente te zijn en overgedragen aan de Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam.

Sluiten