Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus roemen Modernen en Socialisten in de Hervorming en verliezen hunne onverschilligheid in godsdienstige zaken om tegen Rome en den paus en de encycliek te schetteren.

Zoo iets is geen vuur, maar vuurwerk. Vele kleuren, voor een oogenblik een verblindend licht, veel rook en stank en groote duisternis.

Looft den Heere, roept Zijnen naam aan,

maakt Zijne daden bekend onder de volken,

Zingt Hem, psalmzingt Hem,

Spreekt aandachtiglijk van alle Zijne wonderen.

Roemt in den naam Zijner heiligheid,

het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde zich.

In de Afscheiding in onze stad, zoowel in haar begin als in haren voortgang, vindt gij de daden, de wonderen Gods. Wonderlijk is het, dat ondanks geringheid, zwakheid en zondigheid der personen deze zaak tot zulk een heerlijke ontwikkeling is gekomen. Niet in de menschen moeten wij roemen, ons niet verheffen op onze vaderen, maar wij moeten roemen in den naam van Gods heiligheid.

Zich „een kind of zoon der scheiding" te noemen en vreemd te zijn aan de beginselen der scheiding is pronkerij en blufferij. De profeet roept ons dan ook toe:

Vraagt naar den Heere en Zijne sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk!

Gij moet allen tot God bekeerd wezen. Het persoonlijke geloof in Jezus Christus als den eenigen en algenoegzamen borg voor doem- en vloekwaardige zondaren moet bij ons gevonden worden. Zoo dit gemist wordt, kunnen wij brave en nette jongelui wezen, tot De Gereformeerde Kerk behooren in ons eigen oog rechtvaardig, zelfs veel redeneeren over Afscheiding en Doleantie; doch wij zullen het Koninkrijk Gods niet zien. Tenzij iemand wederom geboren worde, hij zal het Koninkrijks Gods geenszins ingaan. Zoekt den Heere, voor uwe eigene personen. Hem den God onzer vaderen, buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed ;

6

Sluiten