Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat God algemeen op het hoogste moge verheerlijkt en de inensch op het diepst vernederd worden; ja die bidden tot den Almachtigen en in Jezus Christus barmhartigen God met onze Godvreezende vaderen, dat God zijn zegen wil strekken over de leer zijns Heiligen Evangelies, opdat het overal verkondigd en aangenomen worde, opdat de gansche wereld vervuld worde met zijne zaligmakende kennis, opdat onwetende bekeerd, de zwakke gesterkt worde, en een iegelijk Gods Heiligen naam niet alleen met woorden, maar ook met de daad groot make en heilige.

Wil tot dat einde, bidden zij, getrouwe dienaars in uwen oogst zenden, en diezelve alzoo begaven, dat zij haren dienst getrouwelijk mogen bedienen; daartegen wil uitroeien alle valsche leeraars, grijpende wolven en huurlingen, die haar eigen eer en nuttigheid zoeken, en niet de eere uws Heiligen naams alleen, noch der armen menschen welvaart en zaligheid. Wil ook al uwe Christelijke gemeenten, die gij overal beroepen hebt, genadiglijk bewaren en regeeren in eenigheid des waarachtigen geloofs, en Godzaligheid des levens, opdat uw rijk toeneme, en des satans rijk te niete ga, totdat uw rijk volkomen worde, als gij alles zult zijn in allen. Amen."

Sluiten