Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Gispen wees op de verschijning van den Engel des Heeren in eene vlamine des vuurs uit het midden van een braambosch, en vooral op 't geen daarbij aangeteekend staat: „En hij (Mozes) zag, en zie, het braambosch brandde in het vuur, en het braambosch werd niet verteerd". (Exod. III : 2). Menigmaal was ook de kleine en veelszins zwakke gemeente, een onaanzienlijk braambosch gelijk, aan het vuur, vervolging van buiten, en twist van binnen, blootgesteld geweest. Alleen aan de tegenwoordigheid des Heeren in haar midden is het toe te schrijven, dat zij door dat vuur niet is verteerd.

Ds. Brouwer wees ten slotte met eenige hartelijke woorden op de roeping der gemeente in het heden en voor de toekomst, en sloot dit samenzijn met dankzegging en gebed.

Sedert zijn weder 25 jaren voorbijgegaan.

In die jaren is er op kerkelijk gebied in ons Vaderland veel geschied, dat ook voor de Christelijke Gereformeerde kerk in geheel ons land, en voor de kerk van Amsterdam in 't bijzonder groote gevolgen gehad heeft.

Ik behoef slechts de jaren 1886, '87, 1892 en'97 te noemen, en ge denkt aanstonds met mij aan het ontstaan en den voortgang der Doleantie, aan de vereeniging van de Christ. Gereformeerde en de Nederduitsch Geref. Kerken, en aan de ineensmelting van de Geref. kerk van Amsterdam, A. en B.

„Van den aanvang af was er verschil in beoordeeling over de wijze, waarop de reformatie door U werd ter hand genomen. Gevoelens, meeningen en gedachten liepen onder ons verre uiteen". Zoo schreef de Synode der Ghr. Geref. kerk, vergaderd te Assen, Aug. 1888, aan de voorloopige Synode der Ned. Ger. kerken. Zij voegde er echter bij: „Maar de reformatorische beweging zelve, die in 1886 uitbrak tot bevrijding der Gereformeerde belijders uit een onchristelijk kerkverband, werd door allen als een heuglijk verschijnsel, als een tweede scheiding, als een werk van Gods trouw en barmhartigheid begroet." De bede heel de geschiedenis onzer scheiding door, uit duizenden harten ten hemel gezonden:

Sluiten