Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Breng, Heer, al uw gevangenen weder", scheen hare verhooring nabij; en de hope werd bij velen verlevendigd, dat broederen weer zonden samenwonen in eenigheid des geestes.

Er was wederzijds een innerlijke drang naar vereeniging, maar er waren ook hindernissen op den weg daartoe, die niet dan na veel strijd en gebed konden weggenomen worden, en ook, Gode zij dank! weggenomen zijn.

Op den 16den Juni 1892 is door de laatste Algemeene Synode der Chr. Ger. Kerk, en door de laatste Voorloopige Synode van Ned. Geref. Kerken in naam harer Kerken verklaard, dat deze van nu voortaan, bereid zijn, om in één zelfde kerkverband saam te leven, enz. en diensvolgens het besluit genomen: ten eerste, deze vereeniging tot stand te brengen op den grondslag van de gemeenschappelijke belijdenis der Drie Formulieren van Eenigheid, van de Gereformeerde Kerkenordening (laatstelijk in 1619 bevestigd), en van hetgeen tusschen de Synoden van 's-Gravenhage en Leeuwarden is overeengekomen, en voorts ingevolge opdracht dezer Synoden door hare Deputaten is verricht, hetwelk thans door de beide Synoden van Amsterdam is goedgekeurd." enz. enz.

Dat deze vereeniging niet door alle Gereformeerden in den lande met blijdschap werd begroet, is reeds spoedig openbaar geworden. In zijne „Toespraak in de ure des gebeds voor de Generale Synode, gehouden te Dordrecht 1893" heeft Ds. Gispen zijne diepe smart en droefheid uitgesproken over de afscheuring van de Gereformeerde kerken van mannen „die de gansche handeling der vereeniging hebben medegemaakt," en „hun stem hebben gegeven voor de vereeniging." „Dat die scheuring" — zegt hij — „nog maar een betrekkelijk kleinen omvang kreeg, kan ons geen troost wezen, want ook de kleinste scheuring mag in de kerk van Christus niet bestaan. Daar worden slachtoffers gemaakt onder de on- en minkundigen, en de leiders zeiven zien het, tot nog toe, niet in, dat ook zij slachtoffers zijn, wellicht van hunne persoonlijke eigenaardigheden, maar niet onduidelijk van verborgen werkingen der geesten, die zoomin hen

Sluiten