Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben te getuigen : „ik ben een mensch, en niets menschelijks acht ik mij vreemd".

Als nu zelfs de advocaat Tideman verward is geraakt in een weefsel, dat „een tooneelspeelster van den eersten rang" (die N. B. gèèn cliënte van hem was!) voor hem wist te spinnen, waarom zou de mensch Kuyper er dan niet eens in kunnen vliegen ?

V. Mr. Tideman verwacht, dat ik zoo „ruiterlijk" zal zijn, in overeenstemming met de door hem vermelde „feiten . . . „gewijzigde beschouwingen ten beste te willen geven".

Ik heb uiteengezet, dat Mr. Tideman gèèn „feiten" wist aan te voeren, maar wèl . . . advocatenfoefjes; mijn oordeel blijf ik dus handhaven. Eerst als hij „ruiterlijk" bekend zal hebben: „ik deed verkeerd, ik struikelde" - eerst dan zal ik hem de hand toesteken, maar dan . . . zal ik het „ruiterlijk" doen, zooals het een „ronden Nederlander" betaamt.

E. VAN DIEREN, Arts.

20 December 1909.

Open brief aan den heer E. van Dieren,

arts te Amsterdam.

Beverwijk, 19 Dec. 1909.

Geachte Collega!

Door toevallige omstandigheden nam ik kennis van uw stuk „Kleine Nederlanders", en nu ik het gelezen heb, kan ik niet nalaten, mijn afkeer even te laten blijken. Direct gereed als u zijt, om een ieder, die met u van meening verschilt, te begraven onder insinuaties en min vleiende qualificaties is dit een gevaarlijk werk. Voorzichtigheidshalve begin ik daarom u mede te deelen, dat ook ik tot geen partij behoor, hoewel mijn kinderen op een Christelijke school gaan, dat ik in de liberale partij zie de partij, die steeds het goede wil, doch steeds het kwade brengt, dat ik Groen van Prinsterer boven Thorbecke stel, en dat mijn afkeer voor het socialisme minstens even groot is als de uwe. Verder nog, dat ik bij de vele kwesties, die gij met collegae gehad hebt, dikwijls aan uwe zijde gestaan heb.

Wat ik ditmaal in u afkeur, is

le. Uw strijdwijze is precies dezelfde, die ik zoo dikwerf bij de socialisten, tot mijn ergernis, aantrof.

2e. Uw absolute blindheid voor het gevaar, dat Lehmannen, Westmeijers en Kuypers voor onze samenleving opleveren. Ik-zelf heb steeds

Sluiten