Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hiermede meen ik mij voldoende verdedigd te hebben tegen de beschuldiging dat ik .. . „er maar op los schrijf". Ik trek er me dan ook verder even veel van aan als de sneeuw deed, toen zij van het roet te hooren kreeg, dat ze zwart zag.

Een naschrift waarmede volgens schrijver's oordeel alle Kuyper-vervolgers het „doen kunnen".

Mijn in drieën gesplitst „Telegraaf'-artikel werd opgenomen in de nummers van 16, 17 en 18 Dec. 1.1.

Hoe „het Volk" zich er met het oog op Troelstra af maakte, is zooeven gebleken.

De groote z.g. liberale pers nam er hèèlemaal geen notitie van ! Ik verwonderde mij daarover niet, had het mijn vrienden zelfs voorspeld. Als zij zeiden : „nou maar, daar zul je wat van hooren, daar zal het Handelsblad zéker niet op zwijgen", dan antwoordde ik steeds: „ze zullen het trachten dööd te zwijgen, want anders zouden ze ongelijk moeten bekennen; en dat doen ze nooit, dus zeker niet nu het Kuyper betreft".

Nóg krasser, de liberale pers negeerde zelfs het verweer van Mr. Tideman, en dit was des te opvallender, omdat deze in het Bloemendaalsch weekblad, waarin zijn brief het eerst verscheen (18 Dec.), aan de Redacties van andere bladen verzocht had dezen te willen overnemen.

Wat een verschil was dat bij kort te voren ! Toen was het Tideman vóór en Tideman na, Tideman schreef dit en Tideman schreef dat, en nu werd er geen notitie meer van hem genomen! Het was trouwens niet anders te verwachten, want hadden de „liberale" Redacteuren dat wél gedaan, dan zou daarmede tevens de aandacht gevestigd zijn op ... mijne artikelen; en dit mócht niet, want hunne kleinheid bleek er uit.

De lintjeszaak geraakte zoo doende, of liever zoo latende, voor eenigen tijd op den achtergrond ; zelfs over het voorstel van Troelstra c.s. om een parlementaire enquête in te stellen, werd bijna nergens iets gezegd, want . . . men voelde, dat de gelijkenis van den splinter in Kuyper's oog en het woud van Amerikaansche reuzenboomen in Troelstra's oog bij het Nederlandsche volk (voor zoover dit uit „de Telegraaf" en het daarmede verbonden en nóg ruimer verspreide blad „de Courant" de juiste beschouwingen over de lintjeszaak gelezen had) ingeslagen was.

„Men" zweeg dus ! Gedeeltelijk om politieke redenen, gedeeltelijk uit vrees voor Troelstra's zweep („laffe" Nederlanders!) werd de liberale „men' weerhouden om te doen uitkomen, hoe belachelijk-brutaal het van dit Kamerlid was om met zijn verleden een enquête te durven verlangen tegen een ander; ja, niet één Redacteur of Kamerlid kon het van zich verkrijgen om te zeggen : nunquam tuo auxilio — nooit met uwe hulp, Troelstra!

Sedert eenige dagen beginnen de Kuyper-haters, speculeerend op de

Sluiten