Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. R.

Studiën

Tweede herziene en veel vermeerderde druk.

Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Christelijk Sociale Studiën. Supplement op den eersten druk. . . . f0,60.

Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Op den Berg. Derde druk . Ing. fl.—, geb. f 1.50.

Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Het geloof aan God in de twintigste eeuw. Tweede druk. Ing. f 1,25. geb. f 1,50.

Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Darwinisme. Een studie over evolutie, selectie, ;mutatie. . . Tweede druk f 0,45.

Bibliotheek voor Godsdienstonderwijs, onder leiding van Prof. Dr. H. V i s s c h e r en Dr. A. T r o e 1 s t r a. Bij inteekening per deel fl.—, ing.; f 1,25 geb. Dl. I. Dr. A. Troelstra, Het Oude Testament A. - Dl. II. Ds. J. H, Landwehr, Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis. — Dl. III. Prof. Dr. J. A. C. van Leeuwen, Het Nieuwe Testament. — Dl. IV. Dr. A. Troelstra, Het Oude Testament B. (ter perse.) Deel V, VI en VII, Bijbelsche Archeologie. Zedeleer (door Prof. Dr. H. Visscher) en Christelijke Geloofsleer in voorbereiding.

Zoo eenigszins mogelijk zal de geheele serie in 1911 compleet zijn.

Elk der handboeken vormt een afgerond geheel en zal een omvang hebben van 8 k 10 vel (128 k 160 pag)

Wij hebben alle reden om te gelooven dat deze bibliotheek voor onze jongel.-vereenigingen van groot nut zal worden.

Gereformeerd Jongelingsblad.

Deze serie zal onzen kleinen voorraad Christelijke handboeken dan ook ten zeerste verrijken. Friesch Dagblad.

Deze bibliotheek kan van groot belang worden voor ons Christelijk gymnasiaal en middelbaar onderwijs. De Standaard.

Uitgaven van G. j. A. RUYS te Utrecht.

Sluiten