Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig! Doch het veranderde de Herv. Kerk in zijn geheel, niet van karakter, dat al meer dus scherp zich afteekende; noch ook elk dier daartoe behoorende gemeenten, die voor zich een tamelijk getrouwe afdruk van het geheel waren; een karakter, dat óók op die gemeenten, die van beteren geest waren, kerkelijk drukte: een noodwendig gevolg van de kerkelijke gemeenschap.

Maar de waarheid mocht toch óók gepredikt worden! Het is waar. Evenwel op voorwaarde, dat de leugen en revolutie van gelijken rechte gekeurd wordt, niet in uw binnenste, of onder vrienden, maar in het kerkelijk leven, in den geest die van boven af het geheele lichaam doordringt en regeert.

Niet maar alzoo, dat er ook dwalingen en ketterijen Z/zkruipen, neen, zij hebben zich nevens de waarheid Gods en nevens den eenigen Koning gezet op den troon, en het geheele lichaam buigt daarvoor. Ook de in hun hart Gereformeerden zijn daar niet vrij van. Het is een lichaam dat twee heeren dient. Neutraal dus? De Kerk neutraal, de Kerk des Heeren hinkende op twee gedachten: wien zij dienen zal! Is het niet een karikatuur van wat de Kerk is? Is het in elk geval niet een verlaging van de Kerk, schier tot aan de voeten van Satan? Niet dat zoo groote menigte volstrekt van geen God weten wil tegenwoordig! Maar een andere Christus, dan die naar de Schriften, is dat wel de ware Christus, of is dat een andere, een van der menschen gedachten slechts?

Niet, geliefde Broeders, dat wij deze dingen zouden zeggen met bitterheid of smalende. Het is waarlijk verre van ons. Maar wij trachten den waren toestand, dien gij niet wilt — dat weten wij, maar waarmede gij moet breken, dat gelóóven wij — in zijn waarachtige objectieve werkelijkheid voor te stellen. Want indien deze toestand zoo is, dan mag en moet hij blootgelegd worden. Het gaat u en ons aan. Zijn wij niet ééns huizes? Is de toestand van de Kerk des Heeren niet onze toestand, gaat zij ons niet aan, als het licht onzer oogen, het leven onzer ziel ? Zoo ik u vergete, o Jeruzalem! Ps. 137.

Maar dan niet geijverd voor de Kerk des Heeren naar ónze inbeelding; maar naar de ordinantiën van den Koning.

Die leervrijheid kan nog nader gekend worden uit het optreden van de kerkelijke besturen o.a. tegen den Vader der afscheiding, den predikant Hendrik de Cock te Ulrum.

Wat was eigenlijk zijn „misdaad"?

Hij was in een geschrift opgekomen voor de Gereformeerde leer en de ware Gereformeerden, en ook had hij met een voor-

Sluiten