Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijls onderwerping aan die reglementen afhankelijk gesteld van hun niet-strijden met Gods Woord, en hebben zoodoende beloften van gehoorzaamheid aan die reglementen geschonden, welke zij eerst gedaan hadden. Vandaar moet men zeggen, dat zij eigenlijk hebben geleden niet om de waarheid, maar wegens hun oproer tegen de gestelde machten.

Hierop hebben wij wel iets te antwoorden. 1°. Uitgenomen van Raalte, hadden zij allen eerst niet genoeg op onderscheiden wijze kennis van de reglementen. De Cock is zelfs eerst later bekeerd, en tot de kennis der Geref. beginselen gekomen. Nu verstaan wij niet, hoe reglementen, en dat nog wel op kerkelijk gebied, een Christen-mensch anders kunnen binden dan alleen op voorwaarde dat zij niét met Gods Woordstrijden, en evenmin, wat voor kracht een belofte heeft, al was zij zelfs onder eede gedaan, wanneer het later den belover onmiskenbaar wordt dat zij tegen Gods Woord ingaat. In dit geval zal hij een belofte of eed niet maar mogen, maar moeten breken, en zijn ongepaste belofte of eed, hoewel misschien vroeger met weinig geestelijk inzicht gedaan, zal hem tot schuld zijn. En het baat niet om te zeggen: dat had zoo iemand dan eerder moeten bedenken, en moeten begrijpen. Er zijn nu eenmaal van die gelukkige inconsequentiën. Zulk een is b.v. dat iemand zich door Gods heerlijke genade van de dwaling zijns wegs bekeert. En het blijft immer waar: beloften die uit zedelijk of godsdienstig oogpunt niet mogen gedaan worden, kunnen nooit zedelijk en waarlijk binden, maar maken ons alleen schuldig, niet wegens hun niet houden, maar alleen wegens het feit dat zij gedaan werden.

Welke geest de vaders der Afscheiding in dezen bezielde, kunnen wij hooren uit deze verklaring door den eerste onder hen afgelegd voor het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen : „dat „hij met onderwerping en onderteekening alles wilde doen, wat „hem naar Gods Woord geoorloofd en met eene goede consciëntie „mogelijk was; dat hij berouw en leedwezen wenschte te toonen „omtrent alles, waarin hij zich mocht vergist hebben, indien hem „dit uit Gods Woord werd aangetoond, en dat hij dit niet slechts „in een bijzonder en bedekt geschrift, maar zelfs openlijk in de „courant wenschte te doen; dat hij orde en eendracht wilde „houden met alle goede en ware herders van Christus' kudde, „en dat het met geen mogelijkheid van hem was te vergen, dit „tevens met de kwaden en verdervers te doen ; en dat hij zich „aan alle kerkelijke reglementen en verordeningen wilde onderwerpen, voor zooverre die niet rechtstreeks tegen Gods Woord

Sluiten