Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En langs dien weg der gehoorzaamheid zal de blijdschap des Heeren onze sterkte zijn.

Maar, als wij ons niet in den weg der gehoorzaamheid stellen, en dat nog al in de zaken des Heeren, zoo staat het te vreezen, dat de Heere door ons Zijn werk niet zal werken. Want niet in den weg van stil zijn, maar in den weg van strijd, van verzet in en door het geloof tegen de zonde, wordt Zijn heil verkregen. Dit toch is niet het stil zijn waartoe wij geroepen worden. Het ware stil zijn en wachten wordt beoefend in den weg van stille gehoorzaamheid, van geloovigen strijd in de kracht onzes Heeren tegen de zonde, op welk terrein des levens ook, maar vooral is het zoo in Zijn eigen Kerk, in Zijn Huis. Daar zelfs ons te vergezelschappen met het zondige, het kan niet tegenstrijdiger, niet onnatuurlijker! 2 Cor. 6:14 enz.1)

Het stelsel der valsche lijdelijkheid, voert Ds. Stigter (pag. 115) tot deze opmerking: „In 1519, dus geruimen tijd na zijn optreden in 1517, deed Luther nog de belofte te zullen zwijgen, als zijn tegenstanders zulks ook deden: dus heeft Luther geen hervorming der Kerk op touw willen zetten". — Eén vraag. Zou het trouw geweest zijn, verder den mond niet meer te openen voor het recht des Heeren en van Zijn waarheid, en alzoo bij accoord met de vijanden alles gemakshalve maar verder blauw, blauw te laten?

Wij besluiten nu, met te wijzen op de laatste oogenblikken van de Cock, niet alleen de eerste der leeraren, maar, gelijk de gansche loop en ontwikkeling van zijn optreden bevestigt, de vader van dat werk des Heeren, „de Afscheiding." Op 41-jarigen leeftijd, door den ijver voor Qodes Huis verteerd,' verliet hij dit leven. Zijn uiteinde zette het zegel op zijn wandeling des geloofs. Zóó meldt Prof. Noordtzij in zijn kostelijk boekje:

„In September overviel hem Zondagsmorgens op den kansel te „Groningen een bloedspuwing, die hem op zijn sterfbed bracht. „Hij werd losgemaakt, dankte God voor den rijken zegen op zijn „arbeid verkregen en bad vooral, „dat zijn verstand niet beneveld „zou worden."

„Den lsten Nov. nam hij biddend afscheid van gade en vijf „kinderen.

„Als de vrienden hem wezen op zijn sterven als een groot „verlies voor de gemeenten, herinnerde hij hun de belofte des

1) In Jez. 30:15, alwaar van dat stil—zijn gesproken wordt, worden wij dan ook terdege tot handelen geroepen, en wel tot „wederkeering".

Sluiten