Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danigen (en niet weinigen), die leeraars of voorgangers in de gemeente des Heeren waren, maar die de „re L Zolnt

MdTnd TT "e 'eer' diC °aar dC godzaligheid is, de waarGods hebben verlaten en prijsgaven.

En ja, M. H., wat zijn er al ketterijen in de vervlogene eeuwen

"/a Tcht;Wat eene afgoderij «■

eer onder jsrae, later niet minder onder de Christenheid!

nes verheft zich het ongeloof in verachting van Qod en Zijne wetten ! Hoe machtig vertoont en verbreidt zich het bijge-

heulen Orh maar, ^ ^ R°0mSChe k6rk 6n allen' die haar uien. Och, wat is er en wordt er al door de verblinding van

n go dezer eeuw geleerd en beweerd in strijd met Gods eeuwig blijvend Woord! Wat een goddeloos doen en drijven er menschenkinderen door de listige omleidingen des duivels, ie alom en ten allen tijde woedt tegen Christus' gemeente, opdat hare zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. (2 Cor. 11: 3).

Overal, waar die groote, roode draak zijn staart roert, daar brengt: hij verderf. En als men hem tegenstaat, dan dreigt en om ij met zijne gruwelijke vervolgingen, om, ware het mogelijk, Gods geloovigen van de aarde uit te roeien. Verdeelen, verderven zielen-moorden, dat is 's duivels pogen en werken.

Daarom komt in allen ernst der liefde de vermaning tot de gemeetfe des Heeren: „Zijt nuchteren, en waakt; want uwe tegenpartij, de duivel, gaat om als een brieschende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden. (1 Petr. 5: 8).

Psalm 89: 7, 8.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't Godlijk aanschijn voort. Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden,

Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in 't lijden; Uw onbezweken trouw zal nooit hunn' val gedoogen,

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhoog'en.

Sluiten