Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht,

Uw vrije gunst alleen wordt d'eere toegebracht!

Wij steken 't hoofd omhoog, en zullen d'eerkroon dragen Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,

En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Gel wij hoorden reeds van des duivels woede en vervolgen ten aanzien van de gemeente Gods, overal, waar hij zich vertoont als de vorst der duisternis, of ook als een engel des lichts. Hoe verschrikkelijk hij nu gewoed heeft, toen de tijd van e vervulling der Paradijsbelofte verschenen was, daarop wijst ons, wat wij lezen (vs. 4b.): „En de draak stond voor de vrouw, die baren zoude, opdat hij haar kind zou verslinden, wannJerJlJ zou gebaard hebben". Hierbij denk ik — volgens Mat . .

aan de verdachtmaking van Maria, de gezegende onder de vrouwen

als Jozef haar heimelijk wilde verlaten, - ook aan het tiranniek gebod van den keizer Augustus (Luk. 2), waaraan voor Maria in haar toestand een zoo gevaarlijke tocht was verbonden, --en niet minder aan den kindermoord door Herodes (Matth. 2), d e helschen raadslag tegen het Kindeken Jezus. Dat Kindeken wilde

Satan tot eiken prijs dooden.

Dat hier toch sprake is van de geboorte van het beloofde

Zaad der vrouwe, Jezus Christus, blijkt klaar uit het getuigenis vs 5 • En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede", (vergl. Openb. v. Joh. 19:15) Immers, van dezen Zoon, den Gezalfde des Heeren, heet het in den Messiaanschen Psalm (2: 7—9): „Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eisch van Mij, en Ik zal de Heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uwe bezitting. Gij zult ze verpletteren met een ijzeren scepter, Gij zult ze in stukken slaan als een pottebakkers vat".

Zoo werd dan hier aan den apostel Johannes getoond, dat in weerwil van 's duivels list en geweld gekomen is het Zaad der

Sluiten