Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw, waarvan de profeet Jesaia geprofeteerd heeft: „Ziet de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren, en zijn naam heeten Immanuël , d.i. God met ons. En ofschoon, — zooals uit de verschijning en het optreden van den Christus in de wereld, en uit het zichtbaar einde van Zijn leven op de aarde gebleken is, de duivel alle krachten heeft ingespannen om dien Machtige te vernietigen, is het hem niet gelukt. Want, hoewel de slang het zaad der vrouw de verzenen vermorzeld heeft, — hoewel de Heere Jezus Christus aan het kruis gehecht en gedood is, — der slang is door Hem de kop vermorzeld. Jezus Christus is opgewekt, opgestaan uit de dooden, opgevaren ten hemel, opgenomen in heerlijkheid en is gezeten aan Gods Rechterhand. Het „kind der vrouw , Gods heilig Kind Jezus, werd onttrokken aan Satans geweld, —weggerukt tot God en Zijnen troon. (vs. 5c).

Maar ofschoon de duivel is verslagen, zijne woede, zijn haat tegen Christus is gebleven en blijft zich daarom keeren tot de vrouw, d. i. tot de gemeente des levenden Gods, zoodat deze zich verbergen moet voor de aanslagen der hel. Nochtans in Christus Jezus den Heere is zij veilig, eeuwig welbewaard. Daarvan spreekt ons het 6de vers: „En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij eene plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend twee honderd zestig dagen."

Dit wordt nader aangetoond in de verzen 13—16 van ons teksthoofdstuk.

Ter verklaring nu van ons tekstvers merk ik op, dat in de Profetische Schrift het Joodsche land bij eene bewoonde plaats wordt vergeleken en van de Heidenen gesproken wordt als een woestijn en wildernis. Ziet, nadat de Heilige Geest was uitgestort over de discipelen des Heeren, zijn zij naar Christus' bevel begonnen te prediken eerst te Jerusalem en in Judea en Samaria; maar niet lang heeft het geduurd of de Apostelen zijn wegens de vervolging der Joden tot de Heidenen gegaan. En zoo heeft onder de Heidenen de gemeente van Christus plaats gekregen, en gaf de^Heere haar voor een tijd rust van de vervolging, zoodat zij

Sluiten