Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwendig niet verontrust werd in haar dienen van den Heere en in wasdom, in bloei toenam. Dat nu wordt hier uitgedrukt door het gevoed worden duizend tweehonderd zestig dagen o vo gens hoofdstuk 13 : 5, twee en veertig maanden, d, drie een half jaar. Dit getal is symbolisch, aanduidende een door God bepaalden tijd, die korter of langer duurt naar Zijn raad en welbehagen, zoodat het met Zijne gemeente op aarde gaat zij nu eens uitwendig rust heeft, dan weer zwaar verdruk wordt Intusschen voedt en weidt de Heere, de groote Herder der schapen, Zijn volk. Zijn stok en staf behoeden en vertroosten hen Hij zorgt trouw voor hen. Zij zullen niet omkomen. Hij leid en sterkt hen door Zijn Geest en Woord. De gemeente van Christus heeft Zijne belofte: „De poorten der hel zullen u me

"G^dln met haar ook door vele nooden heen, uitwendig en inwendig, - Christus houdt Zijne Kerk in stand. Hij alle leed, tot hare hulp gereed. En zijn de dagen van lijden en strijd menigmaal bang en vele, zoodat de uitkomst wegblijft en het schijnt, alsof de redding niet komen zal, God kent Zijn j . Al toeft Hij ter verlossing, Hij komt gewisselijk.

Vergunt mij ten besluite en ter toepassing een paar vragen tot

U Is u^de heerlijkheid der gemeente van Christus, waarvan gij gehoord hebt, boven alles begeerlijk? gaat zij u voor u ze ven persoonlijk recht ter harte? Indien niet, o dan moge zij u tot jaloerschheid verwekken, zoodat gij u tot God w^nd* ™e J ° rechte innige bede: Heere, verleen mij de genade Uws Heiligen 0«1, opdat ik in waar ge.oo, leer belijden .«van, gemeente een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven Zo fa dan kent gij meer of minder het lijden en den strijd, dien Christus' gemeente op aarde heeft. En het zal u dikwijs bang zijn zoodat gij vreest nog te eeniger tijd in de hand des vijand te zullen omkomen. Maar dan hebt gij tot uwen troost gehoord,

Sluiten