Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods en de blijdschap in den Heere zouden ophouden, indien niet de Heere Zijn volk nabij bleef en hen door Zijn Geest en Woord staande hield. Want, lezen wij vs. 12b: „Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen; want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grooten toorn, wetende, dat hij een kleinen tij

heeft."

Dat „wee" duidt aan de schrikkelijke ellende in de wereld, in toenemenden afval der menschenkinderen van God en Zijn Woord, wegens de verblinding van de zinnen der ongeloovigen door den god dezer eeuw, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

(2 Cor. 4.) .

Ziet, omdat de duivel in zijn kamp tegen Christus en Zijne

gemeente verslagen is, werkt en woedt hij des te harder in de wereld en tracht alles onder zijne heerschappij te krijgen. Heeft hij geene plaats in den hemel, d. i. in de gemeente Gods, plaats heeft hij bij hen genomen, die de aarde en de zee bewonen d i bij allen, die in het aardsche, het zien- en zinlijke hun lust hebben, die slechts de wereld en hare begeerlijkheid liefhebben, die de ongerechtigheid en de leugen dienen. Met zijn haat, zoo geweldig tegen de waarheid en gerechtigheid Gods vervult hij de menschenkinderen. En in die door hem gewerkte afkeerigheid van het heil des Heeren en vijandschap tegen het Rijk Gods, worden zij door helschen lust verhit tot uitgieting van allerlei goddeloosheid en ongerechtigheden. En zoo wordt de ellende in de wereld al grooter. Van daar dat ontevreden zijn, dat vloeken tegen God en Zijne ordinantiën, het verkeeren van alle recht en orde, het verachten van tucht en het spotten met goede zeden. Vandaar die onrust en onvoldaanheid in dit leven, dat geprikkeld en gejaagd worden door de hartstochten en alle onreine bewegingen des vleesches. Satans grooten toorn moeten zijne eigene dienaars gevoelen, waar hij hen door zijne helsche tirannie voortzweept en aanhitst tot al feller woede tegen alles, wat des Heeren is, tegen Zijn Woord, Zijne wet, Zijne waarheid en gerechtigheid.

Sluiten