Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloven haere kinderen in de christelicke religie op te trecken, soo sal men se doopen, doch sonder gevaeders, tensij van haere compaignie, opdatt alsoo sooveel mogelyck die onbetaemelicke iteratie des heyl. doops voorgekommen worde. Want meermaels bevonden is, datt dusdanige lieden om nieuwe pillegelt te krygen haere kinderen op verscheydene plaetschen hebben laeten dopen. Men sal oock die olders ernstelick vermaenen sulck enen coursch van leven aff te staen ende int sweet haeres aenschyns haer broott eerlick te gewinnen" ')• Toen in 1626 allerlei Heidens „als vagabunden omzwierven", besloot de Utrechtsche synode, dat hunne kinderen niet gedoopt zouden worden „dan onder blyk van der Ouderen Doop, en dat die eene goede belydenis en van hun godloos leven afstand deeden, met belofte om die kinderen, dan ook in de Gereformeerde Christelyke leer, op te voeden" 3). Hoe men tegen het einde der 17e eeuw hierover dacht, blijkt uit de volgende aanteekening uit de Kerkeraads-acta der Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn, d.d. 30 Mei 1700, door Dr. G. D. J. Schotel 3) medegedeeld:

„Is na de predikatie namiddag Kerkenraad gehouden over de Heidenen, die met een groote troep haar in de schuer van de woning van den Heer Persijn en daaromtrent met tenten in de heerlijkheid onthielden en Sondag te voren den 23 May de stoutheid hadden van sonder eenige waarschuwing, een kind in de kerk ten doop te brengen, onder de predikatie, welken de predikant door den voorsinger liet seggen, dat men hier sulke Kinderen niet doopten, waarna sy heen liepen en op desen dagh weder quamen aen des predikants huys, om dat te versoecken, die haar seide, dat haar wagten soude om geene opschudding weder in de Kerk te maken, en dat na de predikatie soude komen in de Kerkkenkamer, waar men ook liet komen de vroedvrouw van 't dorp, om na alle omstandigheden te vernemen, en verder, die haar uitgaven voor vader en grootvader van t kind, die men samen ging ondervragen na haar namen, geboorteplaats, getal en menigte, woning, hantering, ambagten, manier van leven, gruwelen, godsdienst, redenen, waarom sy het kind willen gedoopt hebben, en of sy wel eerelyke en gereformeerde luiden tot getuigen konden krijgen, die voor de Kristelyke opvoeding van het kind konden instaan, daarenboven hoe so stout dorsten

:) Reitsma en van Veen, A c t a. IV, 206.

2) Christ. de Kruyff, U t r. Syn.-Hand boekje, blz. 57.

3) »E, en Zigeunerkind ten doop aangeboden in de kerk te Katwijk aan den Rijn" in Archief voor Neder 1. Kerkg e s c h. 's Grav. 1887. II, 391, 392.

164

Sluiten