Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OM

Beschreven door hare eigen Vertegenwoordigers

M11"' n" PT Mt^RC"^ A- Roodiiuizen; Mr- p- J. Troelstra; Mr. Dr. J. H. W. Q. ter spill; Dr. W. C. A. Baron van Vredenburch; A. P. Staalman e. a.).

Compleet gebonden f 3.50. In 9 losse stukken f 3.—

Afz. nrs. f 0.40

Vraagt

onzen nieuwen KEUZE-CATALOGUS, met 333 nummers waarvan men naar keuze 10 nrs. a f 3.— sorteeren kan' Bevat o. a. een rubriek van sterk in prijs verminderde werken.

Wordt op ontvangst van visitekaartje gratis en franco toegezonden door de Hollandia-Drukkerij te Baarn.

, Een geheel nieuwe en voordeelige wijze van

bestellen, daar elk nr. afzonderlijk a f 0.40 berekend wordt.

„De Protestaatsche Zending"

Een reeks Monographieën

Prijs per nr. f0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f3.-

No. 5: De Financiën der Zending door J. W. GUNNING

Zendingsdirector

Als verdere nrs. zullen in deze reeks (behoudens event. noodig blijkende wijzigingen) worden opgenomen: VI. De Medische Zending, dooi J. W Gunning; VII Regeering en Zending, door H. Coiijn (Lid Tweede Kamer); VII De invioed der Zending op maatschappelijke toestanden; IX. De Inlandsche

A M Rrü' /J' ?' 5Uxï"jg'. X' De °PieidinS der Zendelingen, door Dr. A. M. Brouwer (Rector d. Nederl. Zendingschool).

Reeds verscheen: I. De Christelijke Zending (Een woord ter Inleiding), door Prof, J. J. P. Valeton Jr. — II. De tegenwoordige toestand der Prot. Zending in Ned O o s t -1 n d 1 ë, door J. W. Gunning. — III. De Positie van den Zendeling in de Inlandsche Maatschappij door Pastor G. Simon. — IV. De School in het Zendingswerk, door A. Limburg.

Sluiten