Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik wil komen tot dieper en ernstiger en belangrijker dingen. Wat heeft het Socialisme tegen de Kerk ?

Misschien heb ik het wel ongeveer gezegd, ais ik deze drie dingen genoemd heb:

de Kerk doet niets en heeft nooit iets gedaan ; zij spreekt berusting in plaats van krachtsontplooiing; zij paait u met een hemel hierna als vergelding voor het hongerleven hier.

1°. De Kerk doet niets en heeft nooit iets gedaan. Gij kent natuurlijk allen het woord, dat men minstens ééns in de acht dagen kan hooren zeggen: Het Christendom is er nu negentien eeuwen en heeft nog niets gedaan.«

Een pracht van een woord, om onnadenkende menschen op te stoken. Een heerlijk woord, om een saamgestroomde menigte in vlam te zetten.

Voor zulke doeleinden moet men niet een »waarheid-<, maar een »klank« gebruiken.

Ik zal zoo vrij zijn, de bewering van dicht-bij te bezien.

»Het Christendom is er nu negentien eeuwen«. Waar? Hier in Nederland niet. In een der toongevende landen van Europa evenmin. Als we onzen gezichtskring beperken tot wat wij kunnen overzien, dan is de helft van het genoemde aantal eeuwen dichter bij de waarheid dan het geheele getal.

»En in die eeuwen heeft het niets gedaan*. Niets? Ik heb zoo straks reeds een en ander genoemd, waaruit de doorwerking blijkt ven den zuurdeesem des Evangelies. Het heeft o. a. het Socialisme mogelijk gemaakt.

Wie iets van de geschiedenis weet, en dan denkt aan de positie van de vrouw, de positie van den slaaf, de positie van den zwakke . . . die weet tegelijk veel van wat het Evangelie in den loop der eeuwen heeft tot stand gebracht.

En dan! Wie hebben de armenzorg begonnen ?

Sluiten