Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat de menschen doen. Hoe vaak hebt gij gezeten met starend oog of gebalde vuist of dichtgeknepen lippen, omdat gij boos waart in uw smart, boos op die menschen.

Daar komt het Evangelie en zegt, dat achter der menschen daden toch altijd is het hart des Heeren, dat wel weet, waarom die smart is toegelaten en dat u troost drupt in uw wonden.

Dan ontspant uw ziel en uw hand is niet zoo krampachtig meer saamgeknepen. Gij ziet omhoog. Dat is ook »berusting«.

Wat is daar tegen?

Er zou éen ernstig ding tegen kunnen zijn. Dit namelijk, dat men uit dezen troost nu leerde, om alles te laten gaan, onrecht onrecht te laten, andere menschen te zien lijden en dat dan goed te praten, andere menschen te zien onrecht doen en dat dan te bedekken.

Zóó zou in waarheid de Kerk krachtsontplooiing tegenstaan.

Maar ik heb het reeds gezegd: dat is niet »het« Evangelie. En voorzoover het toch in de Kerk wordt gezien, herhaal ik mijn vraag van zooeven:

Wie helpt er meê, om de Kerk wakker te maken in dit opzicht en in andere opzichten?

3°. Nu het derde bezwaar van het Socialisme tegen de Kerk: zij laat een mensch honger lijden op aarde en paait hem dan met een hemel na den dood.

Deze bewering is bijzonder algemeen-verspreid en bijzonder dwaas bovendien.

Over het lijden dezer aarde heb ik zoo even al gesproken; de rest komt hierop neêr:

Het Evangelie troost een mensch in zijn armoe en leed, omdat hij na den dood daar vergoeding voor krijgt .

En men bedankt voor zulk een Evangelie!

En menigeen denkt, wat meer dan éen ook tegen

Sluiten