Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgt men ook voor helder water en 't kostelijkst zangzaad,. Tijdens den trek der soortgeinooten wordt hij onrustig, want hij kan aan zijm levenswet, zijn natuurlijken drang niet voldoen. Maar de ooievaar op het rad in den boom bij een boerderij is wel vrij, ofschoon de boer bepaald heeft, dat hij zijn woning in den populier en niet in de linde zou hebben. Het beest bouwt zijn nest zooals voor eeuwen, het voedt de jongen pp als eertijds, het gebruikt zijn lange pooten en hals voor het doel, waartoe zijn Maker ze hem schonk. Een van buiten afkomende eisch strookt met het eigen levensbeginsel en het handelen juit dat beginsel werd nog gesteund. Het dier bleef vrij.

De locomotief is gebonden aan de rails, wel ja, maar buiten die rails is het vuurpaard niet vrij. Zet hem op stoom, doe1 zijn ingewand rommelen, maar in Jiet zand kan hij zijn staart van 'waggons niet bewegen. Zijn vrijheid wordt gevonden in den band aan een bepaalde wet.

Rechtshouden!! Welzoo, zijn wij vrije burgers dan verplicht een bepaald trottoir te nemen? Plrobeer het slechts, de verordening te overtreden en ge wordt in 't gaan belemmerd. Slechts de gebondenheid aan het voorschrift geeft hier vrijheid van beweging. i

Vrij is alles, wat zijn eigen levenswet, uit zijn. aard, zijn, natuur voortvloeiende, volgen kan; wat aan zijn doel beantwoorden kan. Vrij is dus datgene, wat alleen gebonden is door zijn eigen aanleg en bestemming, of door anderer eischen, die met eigen levensbeginsel strooken en het handelen uit dat beginsel slechts steunen.

Zoo we nu nog wieten, wat de bestemming der Lagere School is, kunnen we verder gaan.

De school is een hulpinrichting voor het huisgezin, om de kinderen door het noodig onderwijs op te voeden, en hen met de noodige kennis en geschiktheid voor het leven toe .te rusten. Van de ouders ontvangt de school den lastbrief. Vrij is dus1 de school, die het gezin dient, die zich door een kring van gezinnen ziet aangewezen en zich ongestoord in den geest en de richting van dien kring aan het vervullen dier taak wijden kan. Daardoor is de vrije school dus juist wel gebonden aan bepaalde regels, doch alle dienen om het beoogde doel te bereiken, aan de bestemming te beantwoorden. Zelfs tegenover de enkele gezinnen staat ze vrij. Ze heeft ook souverainiteit in eigen kring.

Sluiten