Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wolven wilden vrede sluitetn met de herders onder voorwaarde, dat hun de honden, die dan toch overbodig werden, werden overgeleverd. Dit geschiedde en mieier dam ooit werden Üe

schapen een prooi der botidgenootön.

Het Christelijk Onderwijs werd vrij verklaard, — en hu gaan we 't woord van Demosthenes een weinig ,wijzigen, — mits den honden (dat zijn hier nu geen wijzen) eerst dein, hoektanden ein scheurkiezen werden uitgetrokken op den dag van het staatsexamen, tenzij mocht blijken, dat in den bek geen scherpen tand of kies meer voorkwam, dank zij de dressuur of de voeding met harde onverteerbare steenen in stee van brood, waardoor verdere operatie overbodig werd.

't Is niet zoo bedoeld, zal men mij tegenwerpen. Neen, tenminste het desbetreffend artikel in onze Grondwet luidt:

„Het geven van ..onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de wet .te regelen."

Daarin staat niets van kwade bedoelingen maar ook lezen we er evenmin in, dat voor alle scholen hetzelfde examen moet worden afgelegd of ook de opleiding eener moet wezen.

Voorts zijn de gevolgen ook niet zoo geworden, als men; aanvankelijk moest vreezen, waartoe verschillende oorzaken, medewerkten. En dan vooral onze akte-examens zijn verouderd en niet op ihet doel gericht. Als men: duizend gulden' uitloofde voor 'het vinden vain een overtuigd bewonderaar onzer examens, dan zou men dat geld waarschijnlijk niet behoeven uit te keeren. En geen wonder! De kandidaten klagen en de examinatoren niet minder. 1

Leest b.v. de verslagen en merkt op, ,hoe men zich moeite geeft om synoniemen en zinverwante uitdrukkingen te vinden, als daar zijn: „kennis minder dan voldoende, kennis bij, velen gering, kennis hoogst onbeduidend, niet bekend met, de vaardigheid liet veel te wenschen over, geheel verwaarloosd, aanhoudend verwarring enz. enz."

't Is dan ook geen wonder dat slechts 60 o/o der candidaten slaagt. En als nu die 60 o/o nog maar goed waren. Ze kregen een akte van bevoegdheid maar niet op grond van gebleken geschiktheid. Ze waren alleen bezwaard met zooveel materiaal,

Sluiten