Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze onder 't examen.bruggetje door konden komen in den b needen stroom der bevoegdheid.

Kennis van de theorie der zang werd gevraagd, maar onze; delinquent kan iniet zingen. Een opstel heeft hij gemaakt over de leermiddelen bij .het rekenonderwijs en een 20 minuten lang gaf hij parate antwoorden over Scholte's reken bord en de volgorde der oefeningen in Van 't Hof, maar hij heeft nog nooit voor de klas gestaan en kan nog geen fatsoenlijke rekenles of schrijf les geven. En was 't nog maar zoo! Ik citeer even iets uit de verslagen en 'k zal niet zoeken maar zoo maar opslaan: 't Examen 1908.

Zwolle Ook bleek nog te dikwijls, dat candidaten bij

het noemen van lees- en rekenboeken deze niet hadden gezien. Daarbij behoorend° leermiddelen had men zelden in handen gehad noch minder zien gebruiken; kennis door eigen gebruik kwam bijna niet voor.

Utrecht: jNiet weinigen ontbrak het tan eenenmale

aan inzicht; wat ze geleerd hadden was niet verwerkt; met de eenvoudigste toepassing waren zij verlegen.

Leeuwarden: Wanneer men op practisch gebied kwam,

T>leek, dat verreweg het meerendeel of in 't geheel geen of zeer weinig practisch onderricht had genoten.

GroningenBij het mondeling onderzoek bleek het een zeldzaamheid dat een caindidaat eene door hem zelf aangegeven methode met de bijbehoorende leermiddelen zóó kende, dat hij er in de klas een behoorlijk gebruik van zou kunnen maken. ,

Middelburg: Bij herhaling kwam het voor, dat de

candidaten de leermiddelen niet hadden gezien, bij eene methode behoorende, welke zij hadden bestudeerd. Enz. einz.

Als voorheen...... men let alleen op kennis. Men vergeet, dat Thrasybulus er reeds de aandacht op vestigde, dat de mensch geen trekpot is m. a. w. dat de thee wel sterkeir wordt, naarmate er meer thee in den pot wordt gedaan, maar dat de mensch niet altijd verstandiger spreekt en handelt naarmate hem meer feiten ïn 't hoofd zijn gedreven. Wat een verzadigde oplossing is schijnt soms zelfs de specialiteit in Natuurkunde niet meer te weten. Steeds was de vraag: Hoe maken we hen knap genoeg in verschillende wetenschappen. Het wetenschappelijk onderwijs stond lange jaren in de zon,

Sluiten