Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het desbetreffends Kon. Besluit bepaalt, dat bij gelijke bekwaamheid in aanleg diegenen de voorkeur genieten, die in de gemeente wonen waar de kweekschool gevestigd is, of die, elders wonende, zelf i:n de kosten van huisvesting en verpleging voorzien, slechts zelden is het aantal beurzen beduidend minder dan het aantal leerlingen. Dat is niet goed. 't Wijst op een kwaal, waarover een bekend directeur eenier Rijks-kweekschool voor een kwarteeuw reeds het navolgende schreef:

„Niemand zal ontkennen, dat een beurzenstelsel wijst op een ietwat min gezonden toestand en eene wonde plek blootlegt van de inrichting onzer maatschappij. Geen bezwaar zeker kan men hebben tegen het verleenen van beurzen aan minvermogende jongelieden, die zonder dien steun zich niet zouden kunnen voorbereiden voor leen werkkring, waarin zij tot nut van het algemeen uitmuntende diensten zullen kunnen bewijzen en met woeker teruggeven, wat aan hen is ten koste gelegd. Maar wiel kan er bedenking rijzen daartegen, dat men het uitreiken van beurzen verheft tot ean stelsel, teneinde jongelieden te lokken naar een' werkkring, waartoe zij anders zich niet geroepen zouden gqvcelen. Wanneer de maatschappij loon geeft, geëvenredigd aan de bewezen diensten, en daarbij rekening houdt met de renten van het kapitaal, dat moest wondert uitgezet, om aan de gestelde eischen te kunnen voldoen, dan zijn er geen kunstmiddelen noodig, om de groote massa tot zich te trekken. De ervaring leert immers, dat daar, waar het uitzicht op een voldoend bestaan aanwezig is, het aanbod aan de vraag beantwoordt of deze verre overtreft. Indien dus bij het onderwijs het kunstmiddel onmisbaar schijnt, dan moeten daarvoor redenen bestaan, en zij zijn, helaas! niet ver te zoeken."

Vervolgens weidt de directeur uit over de salarissen van voor 25 jaar. Die zijn wat verbeterd. Ook is de zorg voor de na te laten betrekkingen geregeld en geen Johannes Johannes *) behoeft zich te beklagen, dat hij niet meer heeft om in dien lommerd te brengen. Ik concludeer, dat zooveel beurzen nu

*) Johannes Johannes, oud-schoolhoofd van Dalfsen, i beklaagde zich in 1631 bij de Magistraat der stad Zwolle, dat zijn pensioen in zes jaar niet was uitbetaald en hij alles reeds had moeten verpanden of verkoopen, zoodat hij niet meer had om in den lommerd te brengen.

Sluiten