Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Kweekschool. Men brengt daarmee de opleiding in één hand en houdt van 't begin af het doel in 't oog. De nadeelen zijn evenwel meer en grooter. Men krijgt een te groote complex van klassen, waardoor de directeur te weinig zich met de kwee telingen kan inlaten. De jongste en de oudste kweekelingen verschillen te veel in leeftijd; waardoor de omgang met de verschillende klassen zeer onderscheiden moet zijn en de >udste leerlingen licht te streng geregeerd worden. Vervolgens moet de beroepskeuze te vroeg worden gesteld en eindelijk komt er te weinig voeling tusschen verschillende standen en bedrijven.

De praparanden-anstalten hebben ook geen toekomstige kooplieden enz. ter opleiding, zoodat 't laatste kwaad in Pruisen ook niet ondervangen wordt. En de M. U. L. O.scholen èn de middelbare scholen met dri'3-jarigen cursus, èn de lycea kunnen hier dienst doen tot vooropleiding. Thans nog hebben de M. U. L. O.scholen dit voor, dat men daar meest klasseonderwijzers heeft, terwijl ze tevens over 't geheele land verspreid en gemakkelijk door allen te bereiken zijn. In elk geval wenschen we een vooropleiding om zooeven genoemde reden, liefst van vier jaar. Om paedagogische en praktische overwegingen geven we aan 't voorstel van de sub-commissie de voorkeur. Een gevolg zoo van het een als van het ander wordt, dat de opleiding minstens een jaar later aanvangt. Haar is veel voor te zeggen. We accepteeren dat. We laten verder even' 't Rapport spreken. >

„De kweekschool tot opleiding van onderwijzers is een dagschool met drie-jarigen cursus. Aan de kweekschool tot opleiding van onderwijzers wordt onderwijs gegeven in: a de Nederlandsche taal tin letterkunde;

b de Fransche taal;

c de Duitsche taal;

d de Engelsch|A taal;

e de vaderlandsche en de algemeeme geschiedenis en de staatsinrichting van Nederland en zijne koloniën en bezittingen in andere weielddeelen;

f de aardrijkskunde;

g het rekenen en de wiskunde;

h de natuurkunde en de scheikunde;

i de plantkunde en de dierkunde;

Sluiten