Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In tegenstelling met zoo menig geschrift, dat zijn ontstaan dankt aan het „dringend verzoek" van „vele vrienden", waaraan de schrijver „ten slotte geen weerstand kan bieden", verschijnt deze brochure geheel uit persoonlijke aandrift.

Sommige broederen hebben mij den bedachtzamen raad gege ven dit woord in de pen te houden, daar er naar hun oordeel wel kwade en geen goede vruchten uit konden groeien. Maar nadat ik dezen raad overwogen heb met alle aandacht, die iedere raad van wijze vrienden waardig is, meen ik toch, dat ik, naar het aloude spreukje van den vaderlandschen dichter : Zoo u het hart tot spreken dringt,

Zoo spreek,

een enkel woord over de geruchtwekkende zaak der hoogleeraarsbenoeming te Kampen mee mag spreken, met het soliede voornemen niet tezeer ongehoorzaam te zijn aan den wenk in het vervolgwoord van genoemde spreuk :

Doch wat gij schrijft, of spreekt, of zingt,

Houd steek.

Ik heb voor mijn brochure den ouderwetschen open-briefvorm gekozen, omdat ik daardoor eenigszins tegen verkeerde opvatting aangaande de bedoeling van mijn schrijven gewaarborgd word.

In de dagen van beraad kwam een stage stroom van brieven bij mij binnen, die ik niet na een advertentiedankbetuiging zonder meer terzijde mag leggen. Allen, die mij schreven, hoofd voor hoofd antwoorden kan ik niet. Ik besloot daarom aan één van mijne belangstellingtoonende vrienden een uitvoerig wederschrijven te zenden, en dit in dien vorm te doen, dat ook anderen mijn brief lezen kunnen.

In zekeren zin draagt dus dit schrijven het karakter eener confidentie. Het getuigt van een persoonlijken strijd en geeft een persoonlijk oordeel Als zoodanig moet het worden ontvan-

Sluiten