Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daadwerkelijke werkelijkheid, die lachte met alle menschelijke zelfoverschatting. Te midden der maaltijden en bruiloften overviel het gericht hen. O, als ik nog even uw aandacht voor die schrikkelijke scheepsramp mag vragen; wat zal het een ijzige ontnuchtering zijn geweest, toen in dien vreeselijken nacht de „Titanic" werkelijk begon te zinken. De zee was stil, geen stormwind loeide. God heeft meerdere pijlen op Zijn boog. Een ijsberg, niet van staal of ijzer door menschelijk vernuft saamgesteld, maar door den scheppenden adem van Gods lippen, door het woord zijner almacht voortgebracht, die zou blijken een „titaan" te zijn tegenover alle menschelijke kunstvaardigheid, en de wijsheid der wereld dwaasheid bij God. Dat het trotsche schip plots stil lag, als door een verheven „halt" toegeroepen, vervulde de opvarenden reeds met onrust en vrees. Maar wat moet het geweest zijn, toen enkele minuten later reeds het bevel weerklonk: alle man de zwemgordels aan, en de reddingsbooten in gereedheid gebracht. Neen, ik zal mij niet laten verleiden, uw gevoel te kwetsen door een ijzige schildering, wat ramptooneel, zielverscheurend, het kan, het móet geweest zijn, toen de officieren van het schip, de revolver in de hand, post namen bij de reddingsbooten, opdat eerst vrouwen en kinderen plaats namen, en eerst daarna, als er nog plaats was, de mannen aan de beurt mochten komen. Neen, ik schilder u niet onder welke jammertooneelen de zieldoorsnijdende kreten uit de diepten moeten zijn opgestegen, en wat hartverscheurende tooneelen daar zijn afgespeeld, toen de trotsche „Titanic" na enkele uren merkbaar begon te zinken, weldra een weinig overzij ging, nog éénmaal den achtersteven als een toren omhoog deed rijzen, en toen statig ijzig, onherroepelijk geveld door Goddelijke almacht en vrijmacht wegzonk, 3000 meter de ijselijke diepten in ... .

O God ! zoo willen we uitroepen : leer ons gelooven, dat Gij zijt rechter, die 't beslist, en in alle Uwe oordeelen rechtvaardig en heilig.

Of er veel bekeerden aan boord zijn geweest ? God is rechter, geliefden. Laat Hem het oordeel over. Slechts dit zij ons allen tot waarschuwing opgemerkt: sterven door een ramp, geeft zonder meer nog geen toegang tot den hemel. Alleen wedergeboorte ontsluit ons de poorten der blinkende Godsstad daar omhoog.

Sluiten