Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is Gods tijd gekomen, de tijd der vervulling van al de goede woorden Gods; de tijd, dat Hij Zijnen Zoon zendt; de tijd, dat het gebod des levens uitgaat van Zijnen troon, uit Zijn hemelsch Paleis; de tijd, dat zij baart, die baren zou naar de belofte: „de Heere zal wat nieuws op aarde scheppen: de vrouw zal den Man omvangen". (Jer. 31 : 22.)

Had Adam in zijne kracht, hoewel toegerust met de gelijkheid Gods, alles verdorven en zichzelven met al zijne nakomelingen, door moedwillige ongehoorzaamheid en verleiding des satans in het verderf gestort, en waren de gevolgen dezer ongehoorzaamheid in allerlei nood en dood openbaar, thans behaagde het Gode, geheel uit de zwakheid, uit eene zwakke vrouw, zonder toedoen des mans, Hem voort te brengen, Die alles weder herstellen zou, wat Adam had bedorven. Moet het van ons heeten: „Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijne moeder ontvangen", uit de Maagd moest het Heilige geboren worden, Wiens Naam is „Zoon Gods". Daarin hebben wij den borgtocht, dat, ofschoon Hij zonde werd voor ons, ofschoon Hij in onzen ellendigen toestand gekomen is, Hij desniettegenstaande heilig, onschuldig en onbevlekt is geweest, en niet gedragen heeft eigene zonden, maar dat Hij onze zonden, onze ellende, onzen nood en dood op Zich nam, om ons te bekleeden met Zijne genade en eeuwige heerlijkheid, met Zijne onschuld en 'heiligheid. —

Heeft God Zijne wonderbare wijsheid geopenbaard in de keuze van den tijd, waarin onze Zaligmaker geboren werd, — heeft Hij ons Zijne wondere, grondelooze barmhartigheid kond gedaan in de wijze, waarop Hij Zijnen raad vervuld heeft, niet minder blinkt Zijne gerechtigheid uit in de wijze, waarop Hij Zijnen Zoon in de wereld liet komen. Het zal wel voor velen een raadsel blijven, hoe onze Heere „zonde" voor ons heeft kunnen worden, en hoe Hij nochtans zonde niet heeft gekend, hoe Hij den broederen in alle dingen is

Sluiten