Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk geworden, en hoe Hij nochtans geboren en ook gebleven is „de Heilige Gods". —

Maar allen aangevochtenen moet het dienen tot vertroosting, opdat zij het geloof niet prijsgeven, en het leeren verstaan, dat het geloof alle dingen rein maakt en rein houdt. Want wie in het geloof wandelt, die is rein en blijft rein, al kan hij ook vanwege zijne zonden niet zien; zulke gerechtigheid en reinheid, die God aan het geloof toerekent, heeft de geloovige te danken aan den Aanvanger en Voleinder des geloofs, den Oversten Leidsman zijner zaligheid. Dezen heeft het behaagd, door Heiligen Geest, en alzoo aan geloove uit Zijne moeder (Luc. 1:45) geboren te worden; zoo kon Hij, de Heere uit den hemel, de alleen eeuwig Reine en Heilige, als een Heilige Gods geboren worden, en wilde nochtans uit het sterfelijke vkesch en bloed Zijner moeder als een waarachtig mensch, met lichaam en ziel, voortkomen, om voor ons te lijden en te sterven, om voor ons den dood te kunnen smaken, en wilde ons in alles gelijk zijn, met al onze zwakheid omhangen en bevangen zijn, om alles alleenlijk door den Heiligen Geest, alleenlijk aan de hand des Geestes, alleenlijk door het geloof aan het Woord Zijns Vaders, weder te herstellen wat wij bedorven hadden, en ons wederom tot God te brengen, na ons Zijns Geestes en der Goddelijke natuur in Zichzelven deelachtig te hebben gemaakt.

Omdat Hij echter al onze zwakheid op Zich wilde nemen, — omdat het alles allereerst bij Hem, als den Aanvanger en Voleinder des geloofs, geheel en al geloofszaak zijn zoude, daarom wilde Hij ook onder zulke arme en behoeftige omstandigheden geboren worden; daarom moesten ook alle hooge heiligen, alle wijzen en verstandigen in Jerusalem er niets van gewaar worden, ook niet eens allen in Bethlehem; daarom moest het ook niet uitgebazuind worden in de wereld, maar aan de kinderkens worden geopenbaard, aan de arme, eenvoudige herders; daarom wilde Hij

Sluiten