Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo menigmaal om ons legert; ook al onze dwaasheden in deze wereld, zoodat wij voor de wereld bijna altijd zijn als eene open' stad, waarvan zij zich elk oogenblik zou kunnen meester maken als van een zekeren buit. Zoo kent Hij ook al ons vreezen, ons twijfelen, onze benauwdheid, onzen angst, al onze aanvechtingen in deze wereld. Maar tegen dit alles hebben wij nu een getrouw woord, dat Hij ons van de wereld gered en ons bij Zich geborgen heeft in Zij nen schoot.

IV.

Hij is in de wereld gekomen, om de zondaren zalig te maken.

Want alzoo staat er: Hij is in de wereld gekomen, om de zondaren gered, zalig gemaakt te hebben. De Apostel heeft niet geschreven: Christus Jesus is op de aarde gekomen; hij heeft geschreven: Hij is in de wereld gekomen. Als menschen maken wij een deel van deze wereld uit, maar als zondaren niet zoo zeer; want de wereld, ofschoon zij in het booze ligt, bestaat uit brave, fatsoenlijke, rechtvaardige, eerlijke lieden, die verstand hebben, ook alierlei deugd en daarbij allerlei kracht. In de wereld zijn er slechts vrome lieden, die hunnen plicht betrachten, gezonde lieden, die den geneesmeester niet behoeven, die ook de bekeering niet meer van noode hebben, die het gansche Evangelie der liefde goed verstaan, het geloof ook reeds lang onder de knie hebben, die God aanbidden, zooals het behoort, en nu verder niets meer te doen hebben, dan zich op goede werken toe te leggen, opdat zij niet een slechts lijdelijk, maar een werkdadig Christendom ingevoerd hebben.

Sluiten