Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurig oordeelen, begeeren, willen, denken en handelen naar den loop dezer wereld. En als hij schrijft: zalig gemaakt te hebben, dan meent hij daarmede, dat Christus Jesus in de wereld gekomen is, niet om onze zaligheid mogelijk te maken, ingeval wij het onze daartoe doen, — maar, dat Hij in de wereld gekomen is, om het eeuwig Raadsbesluit onzer zaligheid, onzer verlossing, uit te voeren, zoodat wij zondaren ook waarlijk gered, volkomen zalig gemaakt zijn.

Daarom moet gij de Apostolische woorden goed verstaan en ter harte nemen. Want zooals gij hier in de wereld zijt, — ziet gij bij de groote vraag uwer zaligheid op twee dingen: gij ziet op de wereld én op de Wet. In de wereld wilt gij anders zijn, dan gij zijt, om u aan de wereld te kunnen toonen als menschen, die iets in de hand hebben, ten einde zoo der wereld in geen enkel stuk antwoord schuldig te blijven; en naar de Wet wilt gij voortdurend grijpen, om het „doe dat" er bij te nemen; daarbij denkt gij dan: als ik het „doe dat" in mijne hand heb, zal ik rust bekomen; in dien weg zal ik dan tegenover de wereld en in de wereld goeds moeds zijn, wanneer ik mijne godzaligheid en heiligheid zal kunnen bezien; dan zal ik ook eerst recht vol zijn van God, van geloof en troost, dan zal ik het goed weten, dat ik zalig word.

Dat is evenwel geheel verkeerd, dat gij gedurig daarnaar omziet, wat er in u zou moeten zijn, en dat gij denkt: „ik word niet zalig", omdat gij zoo niets in u vindt, en meent het in de werkenite moeten zoeken, in uw gedrag.

Het Apostolische woord zegt ons niet, dat er eene wet in de wereld gekomen is, om ons te leeren, hoe wij door het „doe dat" zalig zullen worden; het zegt ons, dat Christus Jesus in de wereld gekomen is. Met dezen Naam

Sluiten