Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zielevrede dorstten en naar alle zijden de waarheid van Gods Woord verbreidden.

En toen straks Calvijn te Genève grooten invloed op de Hervorming in Zwitserland kreeg en een school tot opleiding van predikanten stichtte, gingen vele mannen, die onder Calvijn hadden gestudeerd, naar I- rankrijk en naar de landen aan den Rijn, om daar het zuivere Evangelie aan het volk te prediken.

Intusschen waren, als een te betreuren uitwas, de geruchtmakende Anabaptisten, de Wederdoopers (van 1521 — 1535) opgestaan. Ze stelden zich ten doel, elke regeering te doen wijken voor den door hunne profeten geregeerden „Sionsstaat". Omdat hun godsdienst een politieken bijsmaak had, maakten zij zich overal gehaat en werden in elk land als staatsvijanden beschouwd en vervolgd.

, . , .... In den eersten tijd werden de volgelingen van

. . Luther en Calvijn dikwijls met deze Wederdoo-

benamingen. , , . , ,,

pers verward, omdat zoowel de Hervormings-

gezinden als de Anabaptisten tegenstanders van de Roomsche Kerk waren. Beiden worden soms Sacramentisten genoemd.

Het is om die reden, dat het dikwijls moeilijk te bepalen is, wie de Roomsche schrijvers uit dien tijd met hun benamingen aanduiden, hetzij de volgelingen van Jan van Munster, hetzij de volgelingen van Luther en Calvijn.

Zooveel is duidelijk, dat de reformatie, die in Duitschland en Zwitserland was begonnen, ook tot Brabant en Limburg doordrong en na korten tijd grooten invloed verkreeg.

„ e ... Een historieschrijver (uit 1649) zegt, dat door Ketormatorische , , , , , . . . , , . ..

bewegi ge handelsrelaties met de naburige landen, „bij

„die occasie, 't licht der waarheijdt hier oock", (n.1. te s Hertogenbosch) „ontsteken is geworden ende vele „van de voorsz Boecken gebrocht". Hij noemt Zwitserland als de bakermat der Evangelische vrijheid. Hij laat er echter onmiddellijk op volgen: „Die van de Roomsche Kerck hebben haer terstond hier tegens„gestelt, ende dit ontsteken licht soeken uijt te blusschen ende dese „kleine vonckens te smooren". (')

Een kloosterling uit 's Hertogenbosch schrijft in zijn kroniek over

*) V. Oudenhoven, Beschrijving der stadt van 's Hertogenbosch bl. 96.

Sluiten