Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijke zonde de Kerk te verlaten en een betere te willen oprichten, want de Kerk is mciar één. Zij is Christus lichaam; van de Kerk zich af te scheiden is van Christus' volk, van zijn lichaam af te scheiden; 't is zich der belijdenis van Christus te onttrekken en

de gemeenschap der heiligen te verlaten Tegen

zulk doen kant zich de apostel, als hij dezulken vleeschelijk noemt, i Cor. 3 : 1, 3, als hij, daarvoor waarschuwende zegt: ,,Ik bid u, broeders, door den naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geene scheuringen zijn, 1 Cor. 1 : 10.

Waarom nu waren de hervormers en onze vaderen zoo sterk gekant tegen alle afscheiding, 1) zoodat zij zelfs de Roomsche Kerk niet verlaten zouden hebben, indien hun de vrije prediking des Woords daar ware gegund en zij er niet uit verdreven waren? Omdat zij in zake de Kerk geheel op Schriftuurlijken bodem stonden. Omdat zij zelfs in de verte niet dachten aan eenige leer van de pluriformiteit der Kerk. Omdat zij b.v. ook slechts noodgedwongen, nadat tal van pogingen, vooral van de zijde van Calvijn aangewend, mislukt waren, zich hebben neergelegd bij de splitsing in Luthersche en Gereformeerde Kerk. Omdat zij m. a. w. de Kerk eerden als een goddelijke instelling, bestaande van het begin der wereld tot aan het einde, waartoe wij worden vergaderd, waarin wij immers reeds worden geboren en als kinderen gedoopt, en die dus geen produkt is van onze menschelijke willekeur, zooals eene blootmenschelijke vereeniging, die wij zelf vormen, die wij zelf maken.

Voor hen was dus bij de beoordeeling van eene of andere kerk in een bepaald land niet de eerste vraag:

1) Vg. voorts voor tal van citaten Hoe oordeelt de H. Schrift en hoe oordeeten onze Gereformeerde vaderen over afscheiding en doleantie 2de druk. J. Campen Sneek rgn, J. W. Verschoor: Pluriformiteit of Verscheuring der Kerk (in Troffel en Zwaard, 1912, afl. 1 vv.), en Ds. H. Bakker: Om de eenheid der Kerk (in De Geref. Kerk, 18 April 1912.)

Sluiten